Dooyyishate Gaxi Forme

Formete Dooyyishi gaxi contains icons to edit a daatubeeze shae muccishate woy daatu illacha qorqorate bido amadino. Gaxu daatu beezete ledo xaadisantinite bare afidhino bortajete hunda leeltanno.

Formete Dooyyishi gaxa maareekko giddo milli assate hattono surkatenna mareekko hunate. Daata formete suunqanniha ikkiro, soorrono daatubeezete taraabbanno. Formete Dooyyishi gaxi galagale diri, fixxi, nna hasi assishsha daadt mareekkora amadino.

Tugote Bido

You can use the Dooyyishi gaxi bido Roore Qorqorsha gaxi aana Dooyyishshu gaxa formete aana ledate horoonsira dandaatto.


Qaagishshu Bido

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


Daatu illacha diratenna fixxate assishsha qorqora dandaatto. Orjinaale shae di-soorrantanno.

Xaati dirate aante woy fixxa xaa bortaje ledo suuqantanno. Fixxaanchu qinaawannoha ikkiro, Fixxaancho Losiisi bido Dooyyishi gaxi aana baqqadoho. Diranna fixxate akati bortajete giddo qoleno Forme Akatta hasaawi giddo qinaawino. (Doori Formete Akatta - Daata - akatta Diri nna Fixxa).

Qaagishshu Bido

SQL coyfooliishsho formete kaima ikkituha ikkiro (Forme Akatta - giggishsha Daata - Daata Source)lai, aanchite fixxaancho qolte assishshu are only available when the SQL coyifooliishsho mitte shae calla kultanno yannara calla afamanno hattono ilamate SQL moode giddo di-borreessamanno.


Co'itte Maareekko

Xaa maareekkota kiiro leellishanno. Fiixooma dandiitanno maareekkowa marate kiiro eessi.

Umi Maareekko

Bido

Umi maareekkowa haare harannohe.

Sa'u Maareekko

Bido

Sa'u maareekkowa haare harannohe.

Aantanno Maareekko

Bido

Aantanno maareekkowa haare harannohe.

Goofimarchu Maareekko

Bido

Goofimarchu maareekkowa haare harannohe.

Maareekko Suuqa

Bido

Haaro daatu eo suuqanno. Soorro daatubeezete giddo borreessantanno .

Gaabbi: Daata Eo

Bido

Daatu eo gaabbite dargasi qolatto gede assannohe.

Haaro Maareekko

Bido

Haaro haareekko kalaqanno.

Maareekko Huni

Bido

Maareekko huni. Xamo hunate balanxe buuxira hasiissanno.

Haaroonsi

Reqeccishamino daata haaroonsanno. Bacci-horoonsi'raanchu noowa daata haaroonsa iibbado ikke leellanno gede assitanno.

Bido

Haaroonsi

Maareekko Hasi

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Hinkiilo hasi'ri

Alillite Diri

Doorantino bare daata alillite aantenni diranno. Borrote baruwi fidalaantenni dirantanno, kiiraancho baruwi kiirotenni diramanno.

Icon Sort Ascending

Alillitte Diri

Wororrotte diri

Doorantino bare daata wororritte aantenni diranno.Borrote baruwi fidalaantenni dirantanno, kiirote baruwi dirantannohu kiirotenniiti.

Icon Sort Descending

Wororritte Diri

Umiloosaasincho meemiisso

Maareekkuwa meemiissanno, xaa yaannanni dooramino daati amado kaima asseeti.

Bido

Umiloosaasincho meemiisso

Formete-kaimi meemo

Daatu beezete owaataanchi leellado daata badamino wodhiworonni meemiissate feeffachishanno.

Bido

Formete-kaimaano meemo

Diri

D'oh! You found a bug (text/shared/02/12100100.xhp#sortierentext not found).

Sort Order Icon

Diru aante

Reset Filter/Sorting

Meemiissote dirto agurisiise xaa shae giddo maareekkuwa baala reqeccishanno.

Icon

Reset Filter/Sorting

Daatu bue shaete garinni

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Bido

Daatu bue shaete garinni

Assoonsi meemo

Meemiissantinonna meemiissantinokki shae illachuwa mereeri soorraasincho.

Icon

Assoonsi Meemo

Please support us!