Shae Daatu Gaxa

Shae Daatu gaxa daati illacha qorqorate horoonsiri.

Fixxamino daati illachi soorrattosi geeshsha woy dira aguratto geeshsha woy fixxate wonshiworo geeshsha baqqadoho. Fixxaanchu baqqado ikkiha ikkiro, Fixxaancho Loosiisi bido Shae Daata gaxi aana baqqado ikkanno.

Suuqote Maareekko

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Bido

Maareekko Suuqa

Daata Mucceessi

Xaa daata beeze shae muccisi gara fani woy cufira qolano.

Bido

Muccissu Daata

Soyi

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Bido

Gaabbi: Daata Eo

Hasi Maareekko

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Hinkiilo hasi'ri

Haaroonsi

Reqeccishamino daata haaroonsanno. Bacci-horoonsi'raanchu noowa daata haaroonsa iibbado ikke leellanno gede assitanno.

Icon Refresh

Haaroonsi

Dirtote aante

Daatu reqeccishara dirate wonshiiworo badanno.

Sort Order Icon

Diru aante

Alillite Diri

Doorantino bare daata alillite aantenni diranno. Borrote baruwi fidalaantenni dirantanno, kiiraancho baruwi kiirotenni diramanno.

Icon Sort Ascending

Alillitte Diri

Wororrotte diri

Doorantino bare daata wororritte aantenni diranno.Borrote baruwi fidalaantenni dirantanno, kiirote baruwi dirantannohu kiirotenniiti.

Icon Sort Descending

Wororritte Diri

Umiloosaasincho meemiisso

Maareekkuwa meemiissanno, xaa yaannanni dooramino daati amado kaima asseeti.

Icon AutoFilter

Umiloosaasincho meemiisso

Assoonsi meemo

Meemiissantinonna meemiissantinokki shae illachuwa mereeri soorraasincho.

Icon Form Filter

Assoonsi Meemo

Mereggisa meemiisso

Mereggisa meemiisso gaama fajjanno.

Mereggisa Meemo

Reset Filter/Sorting

Meemiissote dirto agurisiise xaa shae giddo maareekkuwa baala reqeccishanno.

Icon

Reset Filter/Sorting

Daata Borrote widira

Wirsu ofollowa xaa bortaje giddora malaatinsoonno/kuulsiinsoonni maareekko bare baala surkanno.

Bido

Daata Borronniwa

Daata baruwunniwa

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

Bido

Daata baruwu widira

Makancho Sokka

Makancho Sokka Kaa'laancho formete borro sokka kalaqate hanafanno.

Bido

Makancho Sokka

Xaa Bortaje Daatu Bue

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Bido

Xaa Bortaje Daatu Bue

Exploorere Fani/Honi

Daatu bue ekispiloorere illacha fani nna cufira soorranno. TiniFani/Cufi ekiisploorereLeeltanno bido Shaete Daati gaxaati.

Bido

Fani/cufi ekispiloorere

Please support us!