XML meemoo usuru gede tuqisamme

XML meemoo baxxino usuri suudishsha horoonsiratenni batinye horoonsiraanora tuqisa dandaatto.

XML meemoo usuru gaarinni suuqate

Qaagishshu Bido

XML meemoo Qineesubba hasaawi borote bortaje fa'nanturo calla shiqanno.


  1. Borreesaanchu giddo, Uduunne - XML meemoo qineessubbadoori.

  2. Tuqisate hasiratto meemoo doori nna Usuru Gede Suuqikisi.

XML meemoo usuruwiinni bayisiisate

Qaagishshu Bido

XML meemoo Qineesubba hasaawi borote bortaje fano ikkituro calla shiqanno.


  1. Borreesaanchu giddo, Uduunne - XML meemoo qineessubbadoori.

  2. Usura fani kisi nna bayisiisate hasiratto meemoonni usuru fayile doori.

Bayisiisamme XML meemoo hunate

  1. Borreesaanchu giddo, Uduunne - XML meemoo qineessubbadoori.

  2. Hunate hasiratto meemoo doori nna Hunikisi.

Please support us!