LibreOffice giddo gaamammete isikiripitubba

LibreOffice giddo gadete isikiripitubba (mayikiroota) mayino uduunnira, bidubbate, hasaawu qorqorshubbara nna ikkitubbate gaama dandaatto.

LibreOffice giddosiinni aantanno isikiripitubbate afoo irkisanno:

 1. LibreOffice Kaimunniha

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

In addition, developers can use high-level languages, for example Java programming language, to control LibreOffice externally. The API reference is online at api.libreoffice.org.

Isikiripite haaroo mayino eora gaamate

 1. Uduunne - Woyyeessidoori, nna mayinobbate giggishsha kisi.

 2. Ledikisi.

 3. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. Noo isikiripitubba la"ate ayeetano isikiripitingete afuubba eo fani. Isikiripite dooori.

 6. Isikiripitete assiishshubba dirto hajajubbate dirto saaxine giddo shiqqanno. Assiishsha doori.

 7. Haroo mayino gaamooshshe kalaqate Ledi kisi. Haroo mayino eo Eubbate dirto giddo shiqqanno.

Qulfete xaadishshira isikiripite gaamate

 1. KonneUduunne - Woyyeessi - Keyboordedoori.

 2. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 3. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 4. Noo isikiripitubba la"ate ayeetano isikiripitingete afuubba eo fani. Ayee isikiripite dooori.

 5. Isikiripitete assiishshubba dirto hajajubbate dirto saaxine giddo shiqqanno. Ayee assiishsha doori.

 6. LibreOffice ra Doorote ilka kisi woy borreesaanchu (woy mule fanamino ayee loosaansiiso).

  Doorote ilki gambooshshi dooramme haaruu qulfete xaadishshi dargi baalu LibreOffice giddo woy xaa mojulera bortajete giddo calla loosamanno.

 7. Select a key combination from the Shortcut keys list box and click Assign.

Isikiripite ikkitote gaamate

 1. KonneUduunne - Woyyeessi - Ikkitubbadoori.

 2. Maakiro ilka kisi.

 3. In the Library list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. Noo isikiripitubba la"ate ayeetano isikiripitingete afuubba eo fani. Ayee isikiripite dooori.

 6. Isikiripitete assiishshubba dirto Gaamantino Qaafo dirto saaxine giddo shiqqanno. Ayee assiishsha doori.

 7. LibreOffice Giddo woy xaa bortaje giddo suuqate doori.

  Doorote ilki gambooshshi dooramme haaruu qulfete xaadishshi dargi baalu LibreOffice giddo woy xaa mojulera bortajete giddo calla loosamanno.

 8. Dirtotewiinni ikkito doori nna Ishshiqiphisi.

Isikiripite duwame uduunnichira ikkitote gaamate

 1. Duwame uduunnicho doori, lawishshaho, bortajekki giddo chaarte.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro.

 3. Maakiroota dirto saaxine giddo, LibreOffice Isikiripitubbate eo fani.

 4. Konne eubba lai (LibreOffice bayisiishshikkira gutu furcho giddo isikiripitubba), (horoonsiraanchu furcho giddo isikiripitubba), nna xaa bortaje. Irkisantino isikiripitingete afuubba la"ate insa giddonni mitto fani.

 5. Noo isikiripitubba la"ate ayeetano isikiripitingete afuubba eo fani. Ayee isikiripite dooori.

 6. Isikiripitete assiishshubba dirto Noo Maakirooti dirto saaxine giddo shiqqanno. Ayee assiishsha doori.

 7. Dirtotewiinni ikkito doori nna Ishshiqiphisi.

Isikiripite qoolixaadisaanchoho gaamate

 1. Wirrisa qoolixaadisaanchu giddoonni ofoshiishi.

 2. Surki - Qoolixaadisaanchodoori.

 3. Ikkitubba ilka kisi.

 4. Aliidi deerri garinni doori nna gaami.

Isikiripite giraafichote gaamate

 1. Bortajekki giddo giraaficho doori.

 2. Choose Format - Image - Properties - Macro.

 3. Aliidi deerri garinni doori nna gaami.

Isikiripite suudu qorqorshira gaamate

 1. Suudu qorqorsha surki, lawishshaho ilka: suudu qorqorshubba fani, Xiiwi Ilka bido kisi, bortajekki aana fani ilka goshooshi.

 2. Suudu qorqorshinni dooramino, suudu qorqorshubba uduunnigaxi aana Qorqorsha kisi.

 3. Akatubbate hasaawiha Ikkitubbate giggishsha kisi.

 4. Isikiripite dooramino ikkitora gaama dandaatto dargi hasaawa fanate ... ilkubbatenni mitto kisi.

LibreOffice Kaimu hasaawi giddo isikiripite qorqorshaho gaamate

 1. LibreOffice Kaimu hasaawi muccisaancho fani, aanchite qorqorshunni isi aana hasaawa kalaqi.

 2. Qorqorsha qiniiteenni-kisi, aanchite Akatubbadoori.

 3. Akatubbate hasaawiha Ikkitubbate giggishsha kisi.

 4. Isikiripite dooramino ikkitora gaama dandaatto dargi hasaawa fanate ... ilkubbatenni mitto kisi.

Please support us!