Borreessamme Soorrubba

note

LibreOffice Giddo marilachu assiishshi borrote bortajubbara nna isipiriidishitete bortajubbara heeranno.


Baala soorrubba diboreessantino. Lawishshaho, gaxu soorro uurro gura dirinni qiniiti diri geeshsha dimaareekkantino. Ikkollana, baala duuchawoti soorrubba, insano ledubba, hunubba, borrote doorubba, nna duucha woti suudisamme buuxote nabawaanchini maareekkautino.

  1. To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

  2. Xaa soorrubbakki loosa hanafi. Baala haaroo kuulunni hunda xuruurantino borrote nibaawubba eoottota qaagatto, baala hunootto borro leelitanni gattanno ikkollana sarazantanno nna kuulante leellitanno.

  3. Mawusete kulaanchinni malaatisantino soorrowa harittoha ikkiro, maqishsha soorrote daninni, borreesaanchu, barra nna Irkote Qacce giddo soorrote barru yannala"atto. Hala'litnino Qaccubba qolte dandeesanturo, ayeetano tenne soorro aana shiqqino hedubba la'atto.

Isipiridishittete bortaje giddo soorrubba bisiccuwate danni gaangaawinni malaatisantino; Bisicconniwa kulatto wote Irkote Qacce giddo tenne soorro aana roore tittirshu taje la"a dandaatto.

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

Borote bortaje giddo,ledote kuulamme malaattanni soorrantinore baala xuruurra malaatisa dandaatto. Lawishshaho kunino ikkannohu qaccete giddo duumu xuruuri forme giddooti.

To change the settings for tracking changes, choose - LibreOffice Writer - Changes or on the - LibreOffice Calc - Changes.

Please support us!