Protecting Contents in LibreOffice

Aanannohu LibreOfficegiddo babbaxxitino dooganni balaxxe soorrantino, bainowiinni woy ilachishantinota amadubbate gargaramme lai.

Protecting Documents With Passwords When Saving

Baala bortajubba OpenDocument suudishshi giddo suuqantinoti sai qaalunni suuqama dandiitanno. Saiqaalunni suuqantino bortajubba saiqaaliweello fanama didandiitanno. Amado agarantino ikkinohura gobayiidi muccisaanchinni dinabbawantanno. Kuni amadote, giraafubbate nna OLE uduunnira loosamanno.

Gargarooshshe fani

Choose Fayile - Gede Suuqi doori nna Sai Qaalunni Suuqi bici saaxine malaatisi. Bortaje suuqi.

Gargarooshshe cufi

Taalo sai qaale e'e, bortaje fani. Fayile - Gede Suuqi nna Sai qaalunni Suuqi bici saaxine mucceessi.


tip

It is possible to use OpenPGP to define private and public keys to be used to encrypt LibreOffice documents. Read Encrypting Documents with OpenPGP to learn more on how to set up OpenPGP encryption keys.


Woyyeessate malaati gargaramme

LibreOffice Calc giddo kalaqantinoti ayee soorro nna LibreOffice Borreesaanchi, wirro la"ate assiishshikalaqantino soorro maareekkanno. Kuni assiishshi gargarooshshunni fanama dandaanno, ikkinohura cufama dandaannohu taalo sai qaale e'niro callaati. Hakka geeshsha, baala soorrubba maareekantino gedeenni heedhanno. Soorrote adhamanna ginbe didandaantanno.

Gargarooshshe fani

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter and confirm a password of at least one character.

Gargarooshshe cufi

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter the correct password.


Gargaramme Xiyyubba, Giraafubba, nna OLE Uduunne

Amado, ofolla nna surkantino giraafubba bikka gargara dandaatto. Mittu garinni xiyyubbate (Borreesaanchu giddo) nna OLE uduunneho loosanno.

Gargarooshshe fani

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, mark Contents, Position and/or Size.

Gargarooshshe cufi

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, unmark as appropriate.


Misilete Uduunni nna Formete Uduunni Gargaramme

Misilete uduunnigaxinni bortajekki giddora surkottohu misilete uduunni hedeweelcho harinohu woy bikkunni giddo soorraminohu gargarama dandaanno. Formete Qorqorshshubba uduunnigaxinni surkaminoha formete uduunne Konni garinni loosa dandaatto.

Gargarooshshe fani

Suudishsha - Uduunnicho - darga nna bikka - dargu nna bikku giggishsha doori. Darga woy Bikku bici saaxine malaatisi.

Gargarooshshe cufi

Suudishsha - Uduunnicho - darga nna bikka - dargu nna bikku giggishsha doori. Darga woy Bikku bici saaxine malaatisi.


Please support us!