Borrote giddo misilete Xuruurra

Xuruurra woyyado angillanni, baqotenni, kuullanni, nna wole sonubbanni borrokki giddora karsiisa dandaatto.

Xuruuru sonubba nna raga tirate, Xuruuru misile uduunnicho aananno garinni horoonsiri:

 1. Icon Show Draw Functions

  On the Standard bar, click the Show Draw Functions icon to open the Drawing toolbar

 2. Icon Line

  Click the Line icon. The mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.

  Bortajekki giddo, xuruuru hanafa noosi darga kisi. Mawusete ilka worora amaddi nna xuruuru goofara hasiratto bixxillewa goshooshi. Qolteno shiftete qulfe worora amadittoro, hawiittaamo, hossicha, nnadagoonaale xuruurra calla misilsa dandaatto.

 3. Icon Select Object

  Xuruuru hasiisanno raga nna hojja afiriro mawusete ilka mitteegge aguri. Aanchite roore xuruurra misilsa dandaatto. Konne assiishsha Esc qulfe xiiwatenni gudi woy Misilete gaxiwiinni Doori bido kisi.

Doori bido kisamme gedensaanni, baala xuruurra mitte yannara mitto mittonka xuruura shiftete qulfe worora amadootto geeshsha kisatenni doora dandaatto. Kuni batinyu doorshi gutu kuula, baqo woy wole sona baalanka gaamate dandiissannohe.

 1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

 2. Xuruura aleenni, midaadoonni woy borgufote woroonni Borreesaanchu borro bortaje giddo Suudishsha - Borgufo - Dannubbamisilsa dandaatto.

Borreessaanchu giddo Umi loosaanchi xuruurra

 1. Borreesaanchu borro bortaje giddo sase woy roore bicamme fikiimootinni haaroo xuruura hanafittoro nna Ei qulfe kisittoro, fikiimootu ba'anno nna balaxaancho borgufoxuruura lekkalli gede afidhanno.

  To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

 2. Umi loosaanchinni misilamino danna hunate, choose Suudishsha - Borgufo - Dannubba doori nna dannu dino doori.

 3. Umiloosaanchi danni riqiwo mitteege gaabate, muccisi - Gaabbidoori.

 4. Umi loosaanchi dannubba dandiiweelsate, choose Uduunne - AutoCorrect Doorshubba - Dorshubba doori nna danna loosiisicoisi.

warning

Borrote giddo surkootto xuruurra nna wolootu misilete uduunni HTMLgiddo ditiramino, nna HTML suudishshi giddora diharino. Hakko faanta giraafichuwate gede harino.


tip

Xuruuru baqo eatto yannara, Bikkote safaro maqisa dandaatto. Zeerote xuruuri baqo gumu mereeri gumira dananachu xuruuri giddo mitte pikisele baqonni gumamino.


Please support us!