Somaasinhubba nna Daddalu Kaarduwa kalaqamme nna Attamamme

Hasaawu Giddoonni daddalu Kaarduwa Akeekisamme

Choose Fayiele - Haaro - Daddalu Kaarduwa Daddalu kaarduwa hasaawa fanate doori, kunino daddalu kaardubba doorate fajjannohe.

Somaasinhubba nna Daddalu Kaarduwa Akeekisaamme

Lamenka somaasinna nna daddalu kaarduwa Somaasinchuwate hasaawi giddoonni akeekisa dandaatto.

 1. Fayile - Haaroo - Somaasinchuwa Somaasinchuwate hasaawa fanate doori.

 2. Somaasinchuwate giggishshi aana, Suudishshuhundaanni, somaasinchu suudishsha tiri.

  LibreOfficeBorreesaanchi somaasichuwate, baajuwate, daddalu kaardubara dadaloho shiqqino shituwata batinye suudishubba amadino. Qolteno horoonsiraanchunni tirantino suudishshubba leda dandaatto.

 3. On the Somaasinchuwate giggishshi aana, Borrotehundaanni, Somaasinchuwate aana borreesaminore hasirattoha doora dandaatto.

  Kuni baala wote daatu barubba hanqafano, ikkinohura somaasinchuwa babbaxxitino amadonni attamama dandiitanno, Lawishshaho "Formete borruwa" sowate yannara. Qoleno ayee somaasinchi aana mittu dani borro attamama dandiitanno.

  Afantino daatubeeze barubbawiinni daatubeeze nna shae doorate Daatubeeze nna Shaete dirto saaxinna horoonsiri. Doorantino daatu bare borrote dargira sayisateworbichu ilki aana kisi. Xuruuru taora surkate ei xiiwi. YQolteno fooquwa nna woloota uurinshu borro ei.

  Suudishshu giggishshi aana balaxxe tirantu sudishshubba iillitinokkiha umikki somaasinchu sudishshubba tira dandaatto. Konne assate, Borreessi dirto saaxinenni "Horoonsiraancho" doori. Doorshubbate giggishshi aana, baala somaasinchuwa woy kalaqama dandaannoha mitto calla bada dandaatto.

 4. On the Doorshubbate giggishshi qooli aana, Subbino amadubba saaxine daaramase buuxi. Doorantinoha ikkiro, somaasinchu callu (gura sammo somaasinchi aana) eino nna mitteege muccisamino.

 5. Eootto qineessubbanni haaroo bortaje kalaqate Haaroo bortaje kisi.

 6. Haaroo Bortajeaana kisitto gedeenni, Suwishshu somaasinchuwa ilkinni shiima hullo la"atto. Umi somaasincho ei. Suwishshu somaasinchuwa ilki aana kisato wote, shittete aana xaahu mittu mitunku somaasinchi baalu wolootu somaasichuwara hinkiilamanno.

Please support us!