Muraasubba(LibreOffice Injaanbbe)

Mawusete uduunnicho horoonsirittokkinni keyboarde calla horoonsidhe LibreOffice qorqora dandaatto.

Mitte mittente mojulera qaru irkote qooli (lawishshaho LibreOffice Borreesaanchi woy LibreOffice Calc qaru irkote qooli) hatte mojulera keyboardete muraasi' irko injeessate xaadi no.

Ledotennino, qulfe qaali hundaanni "Injaanbbe" Mawusete uduunnichi nookkiha doorantino mojule qorqorate gara qaafo-qaafotenni afatto.

Qaagishshu Bido

Deskitoppekki amuraatira mite mite muraasu qulfe ofoltano.Deskitoppete ofoltino qulfe LibreOfficera dino.Babaxitino qulfe LibreOffice, uduunchuwa - rosicheesa - Keyboardra, woy deskitoppeki amuraati giddo ofoshiishate wo'naali.


Mawuse nookkiha LibreOffice horoonsiraanchu reqecciimonni loosa

Mayinote gaxi, uduunni gaxubbate, hullubbate nna bortajete baqqisamme

F6 marro qole xiiwatenni aananno uduunni giddo illachanna doyichuwa cufanno:

Uduunni widoonni gurchu ragira cufate shiikki+F6 xiiwi.

Bortaje cufate +F6 xiiwi.

Mayino gaxa nna badhera xoyisate F10 xiiwi.

Escape fano cinaanchomayino, uduunnichugaxa, xaata fano hullo cufanno.

Mayinote hajajo woshshamme

Umi mayino doorate (tenne fayile mayino) woy F6 woy F10 xiiwi. Qiniiti worbichinni, aantino mayino qiniitira; gurayidi worbichinni, sa'ino mayino gurara doorantanno.

Woro worbichi doorantino mayino fananno. Ayee ledote worbichi wororanna ali worbichi mayino hajajubba dooranni haranno. Qiniiti worbichinni ayeeta noo cinaanchomayiino fani.

Doorantino mayiino hajajo loosiisate Ei xiiwi.

Bidote hajajo losiisamme

Uduunnichugaxi aana umi bido dooranta geeshsha F6 higge higge xiiwi. Hawiittote uduunnichi gaxi aana bido doorate ali nna woro worbichuwa horoonsiri. Konni garinni, hossimmate uduunnichigaxi aana bido doorate ali nna woro worbichuwa horoonsiri. Uduunnichigaxi aana Home key umi bido nna End key gofimarchu bido doortanno.

Doorantino bido loosiisate Ei xiiwi.. Doorantino bido rosamino garinni uurrannokkiha mawusete looso, lawishshaho shoolimidaadu surkamme hasidhuha ikkiro, Ei qulfe xiiwamme ikkado diikkitino: konni korkaatinni +Ei xiiwi.

Uduunnichugaxi leelshialbu aana leellannohunni seediha ikkiro, bido qiniiteenni woy woriidi qaccera leelishanno. Gattino bidubba leellate uduunnigaxa doori nna PageUp woy PageDown xiiwi.

Uduunnigaxubbate baxxtiino qummeesubba

Dooramino uduunnigaxa fanateworo woy qiniiti worbicho xiiwi. Kuni maawuse kisate ledo taaloho. Uduunnigaxu giddo qiniitinna gura worbichi qulfubba horoonsiri. Home nna End qulfubba Uduunnigaxu giddo aantensa garinni umi nna goofimarchu bido doortanno.

Esc nni uduunnigaxa cufi. Mawuse nookkiha uduunnigaxa harisate didandiinanni.

Xaadi saaxinewi doorsha

Xaadi saaxine

Xaadi saaxine doori. Ei xiiwi.

Xaadi saaxinete eubba worora goshooshate woro worbicho woy qoola worora qulfe, woy alira goshooshate ali worbicho woy qoola alira qulfe horoonsiri. Home qulfe umi eora nna Gofimarchu qulfe jeefote eora massitannohe.

Doorantino eo loosiisate Ei xiiwi.

Shaubbate Doorsha

Batinyu hullubba, hasaabba, giddo nna shaete qorqorshi bare giddo, dooramino daati shaubba no, lawishshaho, Daatu BUe Illachiqiniiti kifile giddo. Aantanno qulfubba shaubbate giddo doorshubbate kaa'litanno:

Hullubbate nna hasaabbate bikka nna ofolla

 1. Umo +Foonqete qulfe xiiwi.

  Amuraatu mayino mayinote hajajubbanni lawishshaho Hari, Bikka soorri nna Cufifanantanno.

 2. Hajajo (woro worbicho, aantete Ei)doori.

 3. Xaa hasaawa woy hullo harisate woy bikka soorrate worbichu qulfebba horoonsira dandaatto.

 4. Soorro adhate Ei xiiwi. Soorrubba agurate Escape xiiwi.

Laddamme nna laddamiweello hullubba nna Uduunnugaxubba

 1. Hullo woy uduunnichugaxi doorama geeshsha F6 xiiwi.

 2. +Shiikki+F10 xiiwi.

Uduunnu dooramme

Xaa bortaje giddo umi uduunnicho doorate Shift+F4 xiiwi. Uduunnichu dooramiro, aanino uduunnicho doorate Tab xiiwi, woy badhera aanannowa harate Esc xiiwi.

Uduunne muccisi

Doorantino OLE uduunnichi Ei qulfenni baqqisama dandaanno.

Uduunnichu Ofolla nna Bikka Muccisi

Uduunnu Dagachubba Muccisi

Worbichu qulfubbanni uduunnichu dagacho harisa dandaatto. Umo kasu muccisi moodde ei nnadagacho doori. Dagachu dani garinni, Aanchitedagacho babbaxxini ragubba harisa dandaatto.

 1. Uduunnicho doori.

 2. Kasu muccisi moodde +Giggishshinni ei.

 3. Aliidi gurayiidi kasi millisa hanafanno. Kasu millimmo uurrita geeshsha +Giggishsha batinye higge xiiwi. Kuriu xaa uduunnichu dagachi baqqisamme malaattaati.

 4. Dagacho harisate worbichu qulfubba horoonsiri. Uduunnichu dagacho garunni harunsanno.

Lawishshaho uduunnichu eigaru mayino giddo dooramino uduunnichi dagacho soorra dandaatto.

Beehammete Xuruurra Qorqoramme

LibreOffice Calc bortaje, LibreOffice Misile, nnaLibreOffice dhageessi haawiittimma nna hossimma baxxino illachira beehama dandaanno. Mittu mittunku illachi bortajete wole bissa leellishshanno. Mawuse horoonsiratenni, Beehamme xuruurra goshooshamu gaxiwiinni bortajete giddora goshoosha dandaatto.

Daatu Bue Illachi Qorqoramme

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: bortajete nna uduunnichugaxi mereero xoyisanno.

+ (ledishshu qulfe): daatu bue ekisipiloorere giddo doorantino eo halashshanno.

- (xeishshu qulfe): daatu bue ekisipiloorere giddo doorantino eo huru'misanno.

+Shiikki+E: daatu bue ekisipiloorere nna shae mereero xoyisanno.

Xa'mote Akati Hullo giddo muraasubba

F6: uduunnichu gaxi, shaete illachi, nna doorshu dargi mereero xoyisanno.

+Ali worbicho woy +Woro worbichi: Shaeteillachi nna doorshu ali nna woro mereero danna harisanno.

Shaete Illachi giddo Qulfubba (xa'mote akatira aliidi dargi) nna fiixooma hullo giddo

+Worbichu qulfe: worbichu ragi giddo doorantino shae harisanno.

+Shiikki+Worbichu qulfe: shaete illachi giddo doorantino shae maribikkanno.

Del: shaete illachiwiinni doorantino shae woy amadisiishsha hunanno.

Giggishshu: shaete illachi giddo shaubbate nna amadisiishshubbate mereero xoyisanno.

Ei: amadisiishshu dooramiro, Ei qulfe akatubbate amadisiishshu hasaawa fantanno.

Ei: shae dooranturo, Ei qulfe dirtote saaxinewiinni umita daatu bare doorshu dargira eesitanno.

Doorshu dargi giddo qulfubba (xa'mote akatira lekkaalli dariga)

+ Gurayiidi Worbicho woy Qiniiti Worbichi: doorantino caccafo gurara woy qiniitira harisanno.

Shaete Akati Hullo giddo Qulfubba

F6: uduunnichugaxi, caccafote illachi, nna akattate dargi mereero xoyisanno.

ImageMap Muccisaanchi Qorqoramme

Irkishsho Qorqoramme

Xaa doorantino hajajo, bido woy qorqorshshiraHala'litino Birxe leellishate Shiikki+F1 xiiwi.

Qara irkishshu qoolla doyissamme

Borro Abbi hasaawa- qorqoramme (CSV fayile abbi)

Xuruura

Balaxilacha

Surkate qorqoramme - Baxxino Fikiimi Hasaawa

Please support us!