Qoolixaadisaanote Muccisamme

Borreessaanchu bortaje giddo qoolixaadisaancho kisatto woyite, weebekki soroowaanchi xa'mantino weebete teesso ledo fanamanno. Maawuse horoonsira hoogittoro, Shift+F10ni wirrisa qoolixaadisaanchu giddoonni wori nna eigaru mayiino fani, aanchite qolixaadisaancho fani doori.

Changing the text of a hyperlink

tip

Borreessaanchu bortajubba giddo, qolixaadisaanchoho ayeewano kisa nnaleellitanno borro muccisa dandaatto.


If you leave the hyperlink by positioning the cursor elsewhere, only the visible text changes.

Gofimarchu fikiiminni aanannoha fooqa fikiima eatenni qoolixaadisaancho agurtoro, AutoCorrect - dandiinoro - gawalo URL leellitanno borrora soorranno.

tip

Baala bortaje danubba giddo, qoolixaadisaancho muccshate Qoolixaadisaanchu hasaawa fana dandaatto. Umo wirrisa qolixaadisaanchoho woy qolixaadisaanchu albaanni qineessi, aanchite Margeessu gaxi aana Qoolixaadisaanchu bido kisi.


Changing the URL of a hyperlink

Changing the attribute of all hyperlinks

  1. Open the Styles window.

  2. Fikiimu Akatta bido kisi.

  3. "Internetete xadisaancho" woy "Interneetete xaadisaancho Towaati" fikiimu akata qiniiteenni kisi, nna Soorridoori.

  4. Hasaawu giddo, haaroo sonubba doori, nna OKkisi.

Editing a hyperlink button

Hyperlink buttons must be edited in Form design mode.

  1. Select menu View - Toolbars and enable the Form Controls toolbar, click on the Design Mode icon and click on the button. The button handles shows.

  2. Open context menu and select Control Properties.

  3. Edit the property in the control dialog box.

Please support us!