Gaamubbatenni loosa

Batinye giraafichote uduunne gaamote xaadisa dandaatto ikkinohura insaso tirchu gede horoonsira dandaatto.

Harisa, woyeessa, bikka soorra, dira, woy baala uduunne mitteenni gaama dandaatto, nnaayee yaanarano gaamo miittu mittu uduunnira sooraate ea dandaatto.

Akatta (xuruuru bikka, kuula wonshi, nna woleno) wole mitteenni gaamote baala uduunne soorra dandaatto, nna gaamo ea nna mittu mittu uduunichira soorra dandaatto.

Gaamubba wole gaamubba giddo gaamo kalaqate amadama dandiitanno.

Uduunne gaamate

 1. Gaamate hasiratto uduunne mitteenni doori. Mitto mittonka uduunne kisatto geeshsha Shifte worora amadi.

 2. Right-click any of the selected objects to open the context menu. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 3. Muccisi - Hinkiilidoori.

  Qaagishshu Bido

  Uduunne doorate, uduunnichu gaangaawira doorshu xiyyo goshoosha dandaatto.


Lawishshaho, sumuuda tirchu uduunnichi gede harisate nna bikka soorrate kubbaaniyyu loogo giddo baala uduunne gaama dandaatto.

Uduunne gaamittohu gedensaanni, gaamote ayee kifile dooramme gaamote eo doortanno.

Gaamo eate

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Muccisi - Hinkiilidoori.

 3. Xa gaamote giddo tircho uduunnicho doora nna muccisa dandaatto.

Konni gari giddo uduunne gamote nna gamotewiinni leda nna huna dandaatto.

Gaamote biso ikkinokki uduunni tunsichu kuullanni leellitanno.

Gaamo fulate

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Muccisi - Hinkiilidoori.

Misilete woy Halchote giddo gaamo fulate, gaamote gobayiinni ayee darga lameegge-kisi.

Gaamo gaamiweelsate

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Muccisi - Hinkiilidoori.

Xa baala uduunne mittu mittunku uduunni gede doora nna muccisa dandaatto.

Please support us!