Fakisubba sowa nna fakise assate LibreOffice qinaanbe

Fakise LibreOfficewiinni suwashshu garinni sowaate, fakisete moodeemenni hasaawate loosaansiisubba fajjanno fakisete modeeme nna fakisete oofaancho hasiratto.

Fakise attamote hasaawi giddoonni soqqama

 1. Fayilete - attamo dooratenni attamote hasaawa fani nna Su'mi dirto gido fakisete oofaancho doori.

 2. Fakisekki oofaanchira fakisete adhaancho doora dandaatto darga OK qiphisatenni hasaawa fananno.

Fakisete Bido LibreOffice qineessamme

Kuni LibreOfficeqineessa dandaatto ikkinohura bidote aana mitteegge kisittoro umisinni xaa bortaje faakisete gede sowaanno:

 1. Choose - LibreOffice Writer - Print.

 2. Fakisete oofaancho fakisete dirto saxinewiinni doorinna OKkisi.

 3. Margeessu gaxi goofimarchira worbichu bido kisi. Woroonni-wori mayino giddo, Woyyeessadoori.

  UduunnigaxiWoyyeessi giggishshi qooli hasaawi shiqanno.

 4. Ledi Hajajubbakisi.

 5. "Bortajubbate" fuula doori, aanchite "Sowi Gade Fakise" hajajo doori.

 6. Ledi kisi nna aanchite cufi.

 7. On the Uduunnigaxubbate giggishshi qooli aana, hasiratto darga haaroo bido ofoshiishate woro worbichi ilka kisi. OKkisi.

  Xaa bortaje fakisete gede sowaate Margeessu gaxi haaroo bido afirino.

Please support us!