Daatu beeze baalaillacha

Working with databases in LibreOffice

Daatu bue Illacha

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Gura aana Daatu Bue Leelishaanchola"a dandaatto. Hakko shae woy xa'mo doortoro, hatte shae woy xa'mo amadubba qiniiti aana la"atto. Shaete Daati gaxiSammote qacceeti.

Daatu Bu'a

Teessote maxaafi daatu bu'a gede

Daatu bu'a amadubba lai

Daatubeeze fayileha mayiino gaxa

Formubba nna Rippoortuwa

Haaroo forme bortaje kalaqi, formete qorqorshuwa muccisi, formete kaa'laancho

Muccisammete formera daatu guto ea

Rippoortete Kaa'laancho

Daatubeeze Rippoortuwa muccisa nna horoonsira

Xamubba

Haaroo xa'mo woy shaete illacha kalaqi, xa'mote gano muccisi

Xa'mote Kaa'laancho

maareekuwa ei, muccisi nna hinkiili

Shaubba

Haaroo shae kalaqi, shaete gano muccisi , mashalaqisaancho, fiixoomubba

Shaete Kaa'laancho

Eaareekuwa ei, muccisi nna hinkiili

Please support us!