Rippoortuwate Kalaqamme

Rippoorte Borreessaanchu bortaje ikkite daatakki qinaawino garinni nna suudisammenni leellisha dandiitanno. LibreOffice beeze giddo, rippoortete ijaaraanchi hullo, woy gami umi loosaanchi giddoAantanno Rippoortete Kaa'laanchi giddo hasaawubbate aantenni goshshooshi-nna wori horoonsiratenni rippoorte angatenni kalaqate doorsha afiratto.

Aantanno dirto hiikko garinni daatakki horoonsirattoro gumulate boode taje uyitannohe:

Rippoortete ijaaraancho

Rippoortete Kaa'laancho

"Akeeku Illachi Giddo Rippoorte kalaqa" hajajonni hanafamino.

"Rippoorte kalaqate kaa'laancho Horoonsiri" hajajonni hanafamino.

Rippoortete umaalluwa nna lekkaalluwa, qoolu umaalluwa nna lekkaalluwa, batinye-caccafo rippoortuwa horoonsirate wo'ma soorrammeeti.

Rippoortete bortaje kalaqate Borreesaanchu qixaawo horoonsiranno.

Mareekote barubba woy woloota akeeku miila misilla woy xuruurra ofoshiishate goshooshi-nna wori horoonsiri.

Daatu maareekkuwa qineessate batinye aamantino doorshubbawiinni doori.

Daataho mitte-yanna lipheessu qapho kalaqanno. Yannessantino rippoorte la"ate yanneessu daatinni Borreesaanchu bortaje kalaqate mittu dani ripoorte loosi.

Qixxisamme daatinni mitte-yanna lipheessu qapho kalaqate, woy "xaa" rippoorte beezete fayile fanitto yannxaa daatanni xaadisate doora dandaatto.

Rippoorte Borreessaanchu borro bortaje gede suuqanno. Rippoorte beezete fayile giddoonni hiittoonni kalaqantannoro taje kuusanno.

Rippoorte nna taje beezete fayile giddoonni hiittoonni kalaqantannoro taje kuusanno.

Eigaru mayino giddo fanate doori woy xaa daatinni haaroo rippoorte kalaqate rippoortete su'ma lameegge-kisi.

Eigaru mayino giddo fanate doori woy umi kalaqamme yannawiinni daatunniha statike lipheessu qapho wirro la"ate rippoortete su'ma lameegge-kisi, woy xaa daatinni haaroo rippoorte kalaqate doori. Kuni kaa'laanchoho goofimarchu qooli aana doorshikkira irkiranno.

Taje hogowantino rippoortenni Rippoortete Ijaaraanchi Hullo Fanate, rippoortete su'mi eigaru mayino giddo muccisi doori.

Rippoorte kalaqate horoonsiroottoha borreesaanchu qixxaawo muccisate, rippoortete su'mi eigaru mayino giddo muccisi doori.


Akeeku Illachi Giddo Angatenni Haaroo Rippoorte kalaqamme

  1. Haaroo rippoorte kalaqa hasiratto darga daatubeeze fayiile fani.

  2. Daatudeeze hullora gurrayidi heleqo giddo, Rippoortuwate bido kisi.

  3. Akatu Illachi giddo Rippoorte Kalaqikisi.

  4. Follow the instructions in the Report Builder guide.

Rippoortete Kaa'laanchinni haaroo Rippoorte Kalaqamme

  1. Haaroo rippoorte kalaqa hasiratto darga daatubeeze fayiile fani.

  2. Daatubeeze hullora gurayiidi heleqqo giddo, Rippoortuwate bido kisi.

  3. Rippoorte Kalaqate kaa'laancho Horoonsirikisi.

  4. Rippoorte kalaqate Rippoortete kaa'laancho qaafubba harunsi.

Please support us!