SQL Hajajubba loosiisamme

SQL hajajubba irkonni daatubeeze suwashshu garinni qorqora dandaatto, nna qolteno shaubba nna xa'mubba kalaqa dandaatto.

Qaagishshu Bido

Baala daatubeeze danubba baala SQL hajajubba di"irkisanno. Hasiisiha ikkiro, Hiikkuri SQL hajajubba daatikki amuraate garunni irkisannoro hasi.


SQL hedote fooliishsho garinni loosiisate

  1. Daatubeeze fayile fanate Fayile - Fani doori.

  2. Uduunne- SQLdoori.

  3. Illachu giddo SQL Xa'mo Kalaqi icon Bido kisi woy

    Dirtotewiinni noo xa'mo doori nna Muccisi bido Bidokisi.

  4. Xa'mote hullo giddo, Illacha - Akatu illacha xoyisi fani/cufidoori. SQL hajajo muccisi.

  5. Harisi bido Iconkisi. Xa'mote gumi hullote giddo aleenni leellanno.

  6. Xa'mo suuqateSuuqi woyGede Suuqi bido Icon kisi.

Please support us!