Borrote Suudishshi giddo daata Abba nna Sowa

ODBC xaadisaancho afirinokkiha nna dBASE abbate nna sowaate fajjannokki daatubeezenni daata soorra hasirittoro, gutu borro suudishsha horoonsira dandaatto.

Daata LibreOfficegiddora abba

Borrote suudishshi giddo daata soorrate LibreOffice Calc abbi/soyi meemiisaancho horoonsiri.

  1. Borrote suudishshi giddo bue daatubeezewiinni hasiisanno daata soyi. CSV borro suudishshi amaalamino. Kuni suudishshi badaano lawishsha taxxessa, woy ledote malatta horoonsiratenni daatu barubba badanno nna xuruuru taubba surkammenni maareekuwa badanno.

  2. Choose Fayile - Fani doori nnafayile abbiwa kisi.

  3. Fayilete dani xaadi-saaxinetewiinni "Borrote CSV" doori. Fanikisi.

  4. Borro Abbi hasaawi leellanno. Borrote bortajewiinni hiikku daati lexxannoro gumuli.

Daatu miteege LibreOffice Calc isipiriidishittete giddo ikkiro, hasiisi garinni muccisa dandaatto. Daata LibreOffice daatu bue gede suuqi:

CSV Borro Suudishshi giddora hara

Xaa LibreOffice batinye wolootu loosaasiinsonni nabawama dandanno isipiriidishitete borro suudishshi giddora sowa dandaatto.

  1. Fayile - Gede suuqidoori.

  2. Fayilete dani giddo "Borro CSV"meemoo doori. Fayilete su'ma ei nna Suuqikisi.

  3. Kunino Borrote fayile soyi hasaawa fananno, fikiimu qinoo, barete badaancho nna borrote badaancho doora dandaanno. OKkisi. Qorophishshu baqisama shitte calla suuqantinota kulanno.

Please support us!