Teessote maxaafi Borreessamme

LibreOffice giddo babbaxxitinita daatu bu'a borreessa dandaatto. Aante daatu barubba amadubba babbaxxitino barubba nna qorqorshubba giddo horoonsirattora shiqqannohe. Amuraatu teesso maxaafiki daatu bueeti.

LibreOffice qixaawubba nna kaa'laano teessote maxaafi amadubbara barubba horoonsidhanno. Baqqisanturo, qixxaawubbate giddo xaphooma barubba teessote maxaafi daatu buewiinni umi loosaanchinni barubbate riqiwantanno.

Riqiwooshshu darga amadanno gede, LibreOffice hiikkonne teessote maxaafa horoonsiroottoro kula noohe. Kaa'laanchu umi yannara baqisatto woyite umi loosaanchinni shiqqino taje xa'manno, lawishshaho, daddalu borro qixxaawo. Qolteno kaa'laanchoworoonni dirantino qaafubbanni woshsha dandaatto.

Qaagishshu Bido

Teessote maxaafi daati LibreOffice beeze giddo nabawa callanniho. Beezete giddoha teessote daata ledate, muccisate, woy hunate didandiinanni.


Teessote Daati Bue Kaa'laancho

Teessote Daati Bue kaa'laancho woshshate, fayile - Kaa'laano - Teessote Daati Buedoori.

Nooha Teessote Daati Bue Angatenni Borreessa

  1. Choose Tools - Address Book Source. The Templates: Address Book Assignment dialog appears.

  2. Daatu Bue xaadi saaxine giddo, teessote maxaafi gede horoonsira hasirattoha amuraatu teesso maxaafa woy daatu bue doori.

  3. Xaa geeshsha LibreOffice giddo amuraatu teesso maxaafi daatu bue gede borreesaminokkiro, Teessote Daati Bue ... ilka kisi. Kunino Teessote Maxaafi Daatu Bue Kaa'laanchiwa massannohe, yaano LibreOfficegiddo teessoki maxaafa haaruu daatu bue garinni borreessirate dandaatto.

  4. Xaadi saaxinete Shae giddo, teessote maxaafi gede horoonsira hasirattota daatubeeze shae doori.

  5. Barete dirammehundaanni, barubba teessokki giddo horoonsirootto halaalanya bare su'muwira umi su'mira, kubaniyaho, departmentete, nna wolehono fiixoonsi.

  6. Goofiro, hasaawa OKcufi.

Xa haaroo daatu buekki LibreOffice giddo teessote maxaafi gede borreessantino. Xa qixaawo Daddalu Gaamo fuuliwiinni fani, LibreOffice formete borrora umi loosaanchi taalo bare surka dandaanno.

Please support us!