Chaartubbate muccisamme

Chaarte hanafate babbaxxitino metidubba:

Qaagishshu Bido

In Calc, a chart is an object on a sheet that can be copied and pasted on another sheet of the same document, the data series will stay linked to the range on the other sheet. If it is pasted on another Calc document, it has its own chart data table and is no more linked to the original range.


Calc isipiriidishitte giddo chaarte giddo

  1. Chaartekkira shiqisha hasirattota bisicote gidoyiidi hakka geeshsha kisi.

  2. Uduunnigaxi aanaChaarte Surki margeessu bido kisi.

    Chaartete balaxilacha nna chaartete kaa'laancho lai.

  3. Chaarte kalaqate Chaartete Kaa'laanchi giddo hajajubba harunsi.

Borreessaanchu borro bortaje giddo chaarte

Borreessaanchu bortaje giddo, borreessaanchu shae giddo hornyuwate kaiminni chaarte surka dandaatto.

  1. Borreessaanchu shae giddo kisi.

  2. Surki - Uduunnichu - Chaartedoori.

    Chaartete balaxilacha nna chaartete Kaa'laancho lai.

  3. Chaarte kalaqate Chaartete Kaa'laanchi giddo hajajubba harunsi.

Umise hornyuwi aana kaima assidhino chaarte

Please support us!