Shaete kaa'laancho - Umi Qulfe Qineessi

Shaete giddo umi qulfe gede kaa'litanno bare badanno.

Umi qulfe kalaqi

Umi qulfe kalaqate doori. Mitte mittenta maareekko addi garinni badate umi qulfe ayee daatubeeze shaera ledi. LibreOffice giddo boode daatubeeze amuraatubbara, umi qulfe shaubba muccisate roorrimma noose.

Umi-loosaanchinni umi qulfe ledi

Umi-loosaanchinni umi qulfera ledote bare gede doori.

Noo bare umi qulfe gede horoonsiri

Addi hornyuwa afidhino bare umi qulfe gede horoonsirate doori.

Barete su'ma

Barete su'ma doori.

Umikki hornyo

Hornyo umikkinni surkate doori nna mitte mittente haaroo maareekora barete hornyo ledi. Daatubeeze Umikki hornyo akata umisinni ledate irkisa noose.

Batinye barubbanni umi qulfe tiri

Batinye noo barubba xaadooshshiwiinni umi qulfe kalaqate doori.

Qara barubba

Umi qulfe barubbara bare ledate bare doori nna > qiphisi.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

Umi qulfe barubba

Bare doori nnaumi qulfe barubba dirtonni hunate < qiphisi. Umi qulfe tenne dirto giddo sammotenni lekkaallirabarubbate qa'mamme gede kalaqantino.

Shaete kaa'laancho - Shae kalaqi

Please support us!