Xa'mote Kaa'laancho - Tittirsha woy Xaphishsha

Xa'monnita baala maareekkuwa leellishanna hoonge, woy xaphoomu ledo assiishshubba gumma calla badanno.

Kuni qooli kiirote barubba xa'mote giddo xaphooma ledo asiishshubba horora fajjora calla leellitanno.

Tittirote xa'mo

Xa'mote baala maareekkubba leellishate door.

Xaphishshu xa'mo

Xaphoomu ledo asiishshubba gumma calla leellishate doori.

Dirtote saaxine giddo xaphoomu ledo assiishsha nna kiirote bareha kiirote su'ma doori. Hasiritto geeshsha batinye xaphoomu ledo asiishshubba, mitto mitte mitteente haawiittimmara ea dandaatto.

Xaphoomu ledo assiishsha

Xaphooma ledo assiishsha doori.

Barete su'ma

Kiirote barete su'ma doori.

+

Qorqorshubbanniha haaroo haawiittimma maxxagisanno.

Qorqorshubbatenni goofimarchu haawiittimma hunanno.

Qa'mote Kaa'laancho - Gaamamme

Please support us!