ODBC Amadisiishsha

Qineessoota ODBC daatubeezubbara badanno.

Konni LibreOfficegiddo daatu beeze shaera maareekkubba muccisate woy ledate, shae baxxitino mashalaqqishu bare afira noose.

Solaris nna Linukisi platformubba aana, ODBC oofaanchi darga JDBC oofaancho horoonsirate wo,naali. ODBC ra Solaris woy Linukisi aana loosiisate http://www.unixodbc.org lai.

Xullaalluwate aana Makirosoftete Akisese daatabeezera amadisiisate,ODBC roore ADO woy Akisesi daatabeezete reqeciimo horoonsiri.

Qaagishshu Bido

ODBC oofaano daatubeeze loosaanonni shiqqannonna irkisantanno. LibreOffice ODBC callu 3 margeessa irkisanno.


ODBC daatibeeze Su'ma

Daatubeeze fayilera haruma ei.

Soroowi

ODBC daatu bue doorshi hasaawa fanate qiphisi:

Daatu bue doori

ODBC horoonsidhe amadisiisate hasiratto daatu bue doori. Aaanchite IShiqiphisi.

Xunso

Daatubeeze Kaa'laancho

Please support us!