MariaDB and MySQL Connection

Specifies the options for MariaDB and MySQL databases.

Direct Connection for MariaDB and MySQL databases

Database name

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

ODBC horoonsidhe amadisiisi (daatubeeze Amadisiisamme Fani)

ODBC amuraatu deerri aana qiniinoha daatu buera amadisiisanno.

JDBC horoonsidhe amadisiisi (Jaawu daatubeeze Amadisiisamme)

JDBC amuraatu deerri aana qiniinoha daatu buera amadisiisanno.

Aananno kaa'laanchu qooli ODBC woy JDBC doorshikki aana irkirino:

ODBC amadisiishsha

JDBC amadisiishsha

Xunso

Daatubeeze Kaa'laancho

Please support us!