ADO amadisiishsha

ADO ra ledate doorsha badanno (makirosofte ActiveX Daatu uduunne) daatubeeze.

Qaagishshu Bido

ADO reqecciimo daatubeezera amadisiisate akatu xullaalluwa makirosofteeti.


Tugote Bido

LibreOffice requires the Microsoft Data Access Components (MDAC) to use the ADO interface. Microsoft Windows 2000 and XP include these components by default.


Daatu Bue URL

Daatu bue URL ei.

Lawishshu URLs

Injo 2000 fayilera xaadisate, suudishsha horoonsiri:

PROVIDER=makirosofte.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Injo\nwind2000.mdb

Katalooge Su'munni xaadisate Makirosoftete SQL owaataanchi aana su'mu millisaancho ei:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=harsaancho;INITIAL CATALOG=mitikki

ODBC oofaancho aannohu gede injeessate:

DSN=SQLSERVER

Soroowaancho

Daatubeeze doorshi hasaawa fanate qiphisi.

Qaagishshu Bido

A user name can have a maximum of 18 characters.


Qaagishshu Bido

A password must contain 3 to 18 characters.


Daatubeeze Kaa'laancho

Please support us!