Select Database

Haaroo daatubeeze kalaqanno, daatubeeze fayile fananno, woy noo daatubeeze xaadisanno.

Haaroo daatubeeze kalaqi

Haaroo daatubeeze kalaqate doori. Tini dooro gadate qineessoonni HSQL daatubeeze motore horoonsidhanno. Kaa'laanchunnihu goofimarchu qooli aane shiqanno.

HSQLlainohunni gobayiidi weebete qoola.

Noota daatubeeze fayile fani

Muli yannara horote aana hossino fayilla woy fayilete doorshi hasaawinni daatubeeze fayile fanate doori.

Muli yannara horote aana hossinota

Muli yannara horote aana hossino fayilla dirtowiinni daatubeeze fayile fanate doori. Fayile rahotenni fanate nna kaa'laancho shiqishate gudi kisi.

Fani

Daatubeeze doora dandaatto darga fayilete doorshi hasaawa fananno. Fayile rahotenni fanate nna kaa'laancho shiqishate Fani woy OK kisi.

Noo daatubeezera amadisiisi

Noo daatubeeze amadisiishshira daatubeeze bortaje kalaqate doori.

Daatubeeze dana

Noo daatubeeze amadisiishshira daatubeezedana doori.

note

Xinxalla, Kalaqamme, KDE Teesso maxaafa, nna Baaruqamalchi daatubeeze dani ledote taje dihasiranno. Wolootu daatubeeze danubbara, kaa'laanchu shiqqino taje badate ledote qoolla amadino.


Aananno kaa'laanchi qooli aantanno qoolla giddo mittoho:

Suuqi nna hanafi

Daatubeeze borreessate, muccisate daatubeeze fanate, woy haaroo shae surkate hasirattowa badanno.

Borrote fayile amadisiishsha qineessi

Makirosoftete Injo woy Makirosoftete 2007 amadisiishsha qineessi

LDAP amadisiishsha qineessi

ADO amadisiishsha qineessi

Set up JDBC amadisiishsha qineessi

Odoote daatubeeze amadisiishsha qineessi

MariaDB and MySQL Connection

ODBC qineessubba

Isipiridishitete amadisiishsha qineessanno

Please support us!