Luphiima Akatta

Daatubeezera gama doorshubba badanno.

Tene hajajo injeesate...

Daatubeeze xullaallo giddo, Muccisi - Daatabeeze - Akatubbadoori, click Luphiima Akatta gaxa qiphisi


Aantanno qorqorshubba shiqqo daatubeeze dani aana irkidhanno:

dBASE fayillara haruma

dBASE fayilla amadino furchora haruma ei.

Qorophishu Bido

Konne dBASE fayilla shimmadda fidallha *.dbf fayile su'mi laalcho buuxi.


Soroowi

Fayile woy furcho doora dandaatto dargi hasaawa fananno.

Wo'naalshu Amadisiishsha

Daatubeeze amadisiishsha xaa qineessonni wo'naalanno.

Borrote fayilla haruma

Borrote fayile hanqafaanchira haruma ei.

Isipiriidishittete bortaje haruma

Daatubeeze gede horoonsira hasiratto isipiriidishittete bortaje haruma ei.

Amuraatikki aana ODBC daatu bue su'ma

ODBC daatu bue su'ma ei.

Horoonsiraanchu su'ma

Daatubeeze shiqishate shiqinoha horoonsiraanchu su'ma ei.

Saiqaalu shiqqo

Buuxamiro, horoonsiraanchu daatubeeze shiqishate shiqinoha saiqaale eanno gede xa'mamanno.

Daatubeeze su'ma

Daatubeeze su'ma ei.

MYSQL daatibeeze Su'ma

Daatu bue gede horoonsira hasiratto MySQL datubeeze su'ma ei.

Odoote daatibeeze Su'ma

Daatu bue gede horoonsira hasiratto odoote datubeeze su'ma ei.

Mikirosoftete shiqo daatubeeze fayile

Daatu bue gede horoonsira hasiratto Mikirosoftete shiqo daatubeeze fayile su'ma ei.

Wosinsaanchu su'ma

LDAP daatu bue wosinsaanchu su'ma ei.

Daatu Bue URL

JDBC daatu bue URL ofolla gede ei.

JDBC oofaanchi booso

daatu buera xaadisannoha JDBC oofaanchi booso su'ma ei.

Wo'naalshu Booso

Daatubeeze amadisiishsha JDBC oofaanchi booso giddoonni wo'naalanno.

Daatubeeze doori

Dirtotewiinni daatu beeze doori woy haaroo daatubeeze kalaqate Kalaqi qiphisi.

Please support us!