Ledote qineessubba

Daatu buera ledote doorubba badanno.

Tene hajajo injeesate...

Daatubeeze xullaallo giddo, Muccisi - Daatabeeze - Akatubbadoori, click Ledote Qineessubba gaxa qiphisi


Aantanno qorqorshubba shiqodaatubeeze dani aana irkidhanno:

Wosinsaanchu su'ma

Daatubeeze amadino owaataanchiha wosinsaanchu su'ma ei, lawishshaho ldap.server.com.

Lawote kiiro

Daatubeeze wosinsaanchio owaataanchira lawote kiiro ei.

MySQL JDBC oofaanchu booso

MySQL daatubeezera JDBC oofaanchi su'ma ei.

Fikiimu qinoo

LibreOfficegiddo la"ate horoonsira hasirattoha fikiimu qinoo doori. Tini qineesso daatubeeze digoddaassanno. Assootikki amuraatiragadete fikiimi qinoo horoonsirate, "Amuraate"doori.

Qaagishshu Bido

Borro nna dBASE daatubeezubba qixxisantino bikka hojjannifikiimu qineessubbara gululamino, Baala fikiimooti mittu dani kiiro bayiitenni daheessantino.


Odoote JDBC oofaanchi booso

Odoote daatubeezera JDBC oofaanchi su'ma ei.

Oofaanchu qineessubba

Ledote oofaanchu doorubba badi.

Fayilete-kaimi daatubeezera katalooge horoonsiri

Kataloogenniha xaa daatu bue horoonsiranno. ODBC daatu bue daatubeeze owaataancho ikkitanno woyite dooro horo afidhino. ODBC daatu bue dBASE oofaancho ikkituro tenne dooro doortooti.

Beeze DN

LDAP daatubeeze hasatehanafote bixxille ei, lawishshaho, dc=com.

Maareekuwate jawiidi kiiro

LDAP owaataancho shiqishate yannara hogowate hasirattota maareekuwate jawiidi kiiro ei.

Ba'ino maareekkuwa dancha gede leellishi

Fayilete giddo baala maareekkuwa leellishanno, ba"ate malaatisaminori ledo . Tenne buuxote saaxine doortoro, maareekkuwa huna didandaatto.

Qaagishshu Bido

Konni dBASE suudishshi giddo, ba'ino maareekuwa fayilete giddo gattino.


Tugote Bido

Daatubeezera kalaqootto soorrubba la"ate, daatubeeze amadisiishsha cufi, nna aanchite daatubeezera xaadisi.


Mashalaqqisaano

Xaa dBASE daatubeeze giddoshaete mashalaqqisaano uurrisa dandaatto darga, mashalaqqisaanote hasaawa fananno.

Umaalluwa amaddino borro

Borrote fayile umi xuruuri barete su'ma amadiro tenne buuxote saaxine doori.

Barete badaancho

Borrote fayile giddo daatu barubba badanno fikiima ei woy doori.

Borrote badaancho

Borrote fayile giddo borrote bare badanno fikiima ei woy doori. Mittu dani fikiima barete badaanchi gede horoonsira didandaatto.

Tonnishshu badaancho

Borrote fayile giddo tonnishu badaanchi fikiima ei woy doori, lawishshaho, uurrinshu malaate (0.5) woy taxxeessa (0,5).

Kumu badaancho

Borrote fayile giddo kumu badaanchigede kaa'lanno fikiima ei woy doori, lawishshaho, taxxeessa (1,000), woy uurrinshu malaate (1.000).

Filete seedishsha

Borrote fayilera suudishsha doori. Doorootto seedishshi konni hasaawi giddo gadete qineessubba goddaasanno.

Please support us!