Addi qineessubba

Daatubeeze giddo daatunni horoonsira dandaatto doogo badanno.

Tene hajajo injeesate...

Daatubeeze xullaallo giddo, Muccisi - Daatabeeze - Luphiima qineessubba doori


Aantanno qorqorshubba shiqqo daatubeeze dani aana irkiranno:

SQL92 su'mimma malaatta horoonsiri

Fikiimoota SQL92 daatu bue giddo su'ma fushate wodho buuxannoha calla fajjanno. Woloota baala fikiimoota hunanno. Mittu mittunku su'mi shiimaadda fidalenni, jajjaba fidalenni, woy bicammetenni ( _ ) hanafama noosi. Gattino fikiimooti ASCII fidalla, kiirra, bicamme ikka dandiitanno.

Qulfe qaale AS shaete soorrote su'muwi albaanni

Gama daatubeezubba qulfe qaale"AS" su'mu nna su'mu soorraanchi mereero horoonsidhanno, wolootu daatubeezubba kayiinni waajjo darga horoonsidhanno. Tenne dooro AS soorrote su'mu albaanni surkate dandeessanno.

Borrote xuruurra CR + LF gooffanno

ayee borrote xuruura gudate ( DOS dooro nna xullaallo loosiisate amuraatubba)CR + LF koodde waaxo horoonsirate doori.

SELECT hedote fooliishsho giddo shaete soorrote su'ma maxxagisi

SELECT hedote fooliishsho giddo shaete soorrote su'ma maxxagisanno.

Gobayiidi xaadi ganallo '{OJ }' horoonsiri

Gobayiidi xaadubbara luxuphote aantubba horoonsiranno. Konni luxupho aantera ganallo {oj gobbayidi-xaado}

Lawishsha:

gufo Doori.* wiinni{oj udunnicho LEFT OUTER JOIN aantubba ON uduunnicho.no=aantubba.ANR}

Daatubeeze oofaanchiwiinni qoossubba hawanno

Daatubeeze oofaanchira aamantino qoossubba hawanno.

Su'mantino eishshubbanni riqinbona ?

Daatu bue giddo su'mantino eishshubba xa'mote malaatinni riqiwanno (?).

Laalchu caccafoota leellishanno (shiqiha ikkiro)

Gamu daatubeezubba maareekkubbate soorro kalaqate laalchu kiirra barubbate gaantanno. Barenniti laalchu kiirra barete umma soorranturo duuchanka wote mittunni lexxanno. Daatubeeze shae giddo maareekkote gidoyidi laalchi kiiro leellishanno.

SELECT hedote fooliishsho giddo kataalojete su'ma horoonsiri

Kataalojete xaa daati bue horoonsiranno. Tini dooro ODBC daatu buedaatubeeze owaataancho ikkiro horo afirino. Tenne dooro ODBC daatu bue dBASE oofaanchoikkituro doortooti.

SELECT hedote fooliishsho giddo amanyootu su'ma horoonsiri

SELECT hedote fooliishsho giddo amanyootu su'ma fajjanno.

ASC woy DESC hedote fooliishshonni mashalaqisaancho kalaqanno

ASC woy DESC hedote fooliishshonni mashalaqisaancho kalaqanno.

Boolean hornyuwa heewisiishsha

Horoonsirate hasiroottoha Boolean heewisiishshi dana doori .

Shiqqino barubbara daata giddo wori buuxubba suudisi

Haaroo maareekko eatto yannara woy suudishshi giddo noo maareekko yanneessanno, eote giddo shiqqino daatubeeze ledo amadantino bare fano aguri, aantete fano barere xawissanno sokka la"atto.

Tini qorqorshu saaxine dandeessantinokkiro, aantete xaa daatubeeze giddo suudishshu aamantino barubbara dibuuxantanno.

Qorqorshu saaxine uminsa daatira borreessate injo irkisannore baalu daatu bue danubbara gattanno. Qorqorshu saaxine isipiriidishittuwate, borrote, csv, nna addi addi nabawa-callate maxaaffa teessora diheedhanno.

Womaashshu bare mashalaqqe agurte sai

Odoote JDBC amadisiisaanora calla. Konne dandeessatto yannara caccafo womaashshu bare gede awuutantinokkita badanno. Barete dani tugamino daatubeeze oofaanchiwiinni qolamino.

ODBC buuxantino barru/yannate soorro nookki tirubba horoonsiri

ODBC margeessa lawannoha barru/yannate soorro nookki tirubba horoonsiri.

Umi qulfubba irkisanno

Daatubeeze umi qulfubba irkisanna hoonge afate gumulote soorro kaimiha badaancho kuulla dandeessitanno.

Jenerike API lawishshaho ODBC, JDBC, woy ADO, Beeeze horoonsidhe daatubeezera amadisiisate yannara xaa kuulu badaano daatubeeze umi qulfubba irkisanna hoonge gumulate loosiisanno. Hakkuri APIs tenne mashalaqqe ume fushshate qaaggote irko noosi.

Mite yannara kuulu badaanchi looso aguranno. Tini sasi-qoqowi buuxote saaxine gadetenni gumulantinokki qoqqowira qinaabbino, togo yaa "kuulu badaancho loosiisi yaate". Buuxote saaxine dandeessanturo, umi qulfe irko hedantanno. Buuxote saaxine dandeessama hoogguro, umi qulfe irko dihedantanno.

Kuni doorshi gumulote soorro kuulu badaanchira ikkinota qaagi. Umi qulfubba garunni irkissannokki daatubeezera buuxote saaxine dandeessittoro, boode sorubba la"atto.

Please support us!