SQL hedote fooliishsho loosiisi

Daatubeeze gashsho daatubeezera SQL hajajo ea dandaatto dargi hasaawa fananno.

Tene hajajo injeesate...

In a database file window, choose Tools - SQL.


SQL Hajajubba loosiisamme

Konni hasaawi giddo gashshote hajajubba calla ea dandaatto, jawu garinni, Shae kalaqi, woy Shae Wori, nna meemiisantinokki hajajubba. Daatu bue aana irkidhe ea dandaatto hajajubba, Lawishshaho, dBASE gama SQL hajajubba dirto calla harisa dandaanno.

Qaagishshu Bido

To run an SQL query for filtering data in the database, use the Query Design View.


Loosiisate hajajo

harisate hasirattota SQL hajajo ei.

Lawishshaho, "umu dhagge" daatu buera, aanannoha SQL hajajo ei:

SELECT "Teesso" FROM "biblio" "biblio"

Roore tajera SQL commands, please consult the documentation that came with the database.

Albiidi hajajubba

Alibaanni loosaminoha SQL hajajubba diranno . Hajajo wirro harisate, hajajo kisi, nna aanchite Harikisi.

Deerra

Harisoottota SQL hajajo so'rubba ledo gumma leellishanno.

Harisi

Loosate hajajo saaxine giddo eoottota hajajo harisanno.

Cufi

Hasaawa cufi.

Please support us!