dBASE

dBASE daatubeezera qineessubba dadi.

Tene hajajo injeesate...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties.


Shaubbate mereero fiixoomubba tira dandaate, LibreOfficegiddo JDBC woy ODBC horoonsiri.

Jallaaggino maareekkubba leellishi

Fayilete giddo baala maareekkuwa leellishanno, ba"ate malaatisaminori ledo . Tenne buuxote saaxine doortoro, maareekkuwa huna didandaatto.

Konni dBASE suudishshi giddo, baino maareekkubba fayilete giddo gattino.

Daatubeezera kalaqootto soorrubba ayeetano la"ate, daatubeeze amadisiishsha cufi, nna aanchite daatubeezera wirro xaadisi.

Fikiimu qinoo

Konni LibreOfficegiddodaatubeeze la"ate horoonsira hasirattoha kooddete woleesso doori. Kuni daatubeeze digawajjanno. Choose loosate amuraatikkiha gadete fikiimi qinoo horoonsirate "Amuraate" doori. Borro nna dBASE daatubeezubba murantino bikka fikiimi hojjanni fikiimu qinuubbara, baalu fikiimootibayitete kiironni daheessamino darga ittisantino.

Su'mate SQL92 malaatta horoonsiri

Daatu bue giddo su'mate SQL92 malaattara buuxirate fikiimoota horoonsirate su'muwa calla fajjanno. Baalu wolootu fikiimooti ittisantino. Mittu mittunku su'mi shiimmaadda woy jajjabba fidalenni, woy hundi xuruurinni ( _ )hanafama noosi. Gattino fikiimooti ASCII fidalla, hundixuruura, nna kiirra ikka dandiitanno.

Mashalaqqisaano

Mashalaqqisaanote xaa dBASE daatubeeze giddo shaete mashalaqqisaano qineessa dandaatto dargi hasaawa fananno.

Please support us!