ODBC

QineessubbaODBC daatubeezubbara badanno. Kunino horoonsiraanchikkiha noo daata, ofaanchu qineessubba, nna borangichu tirubba ledanno.

Horoonsiraanchu Su'ma

Horoonsiraanchu su'ma noo daatubeezera borreessi.

Saiqaalu shiqino

Shiqino daatubeeze aaninni fajjinoonnikki horoonsiraancho hoolanno. Saiqaale yannate giddo mitteegge calla ea noohe.

Oofaanchu Qineessubba

Hasiisiha ikkiroledonniha doorshu oofaanchu qineessubba eate tenne borro horoonsiri.

Fikiimu qinoo

Konni LibreOfficegiddodaatubeeze la"ate horoonsira hasirattoha kooddete woleesso doori. Kuni daatubeeze digawajjanno. Choose loosate amuraatikkiha gadete fikiimi qinoo horoonsirate "Amuraate" doori. Borro nna dBASE daatubeezubba murantino bikka fikiimi hojjanni fikiimu qinuubbara, baalu fikiimootibayitete kiironni daheessamino darga ittisantino.

Xaphooma

Kalaqantino hornyuwa unte fushshi

Xaa ODBC woy JDBC daatu bue giddo umisinni lexxino daatu barubbara LibreOffice irko dandeessanno. SDBCX bisi giddo irkisantinokki daatubeeze ikkiro buuxote saaxine doori. Xaphoomunni, umisinni lexxa umi qulfe barera doorantino.

Umisinni-lexxi hedote fooliishsho

Umikkinni-ledi hedote fooliishsho baxxitino intijere daatu barera hajajannoha SQL hajajo badaancho ei. Lawishshaho, baxxitino hedote fooliishsho ayee yannara hedote fooliishsho daatu bare kalaqanno gede ledate SQL hedote fooliishsho horoonsiranno:

CREATE TABLE "shae1" ("id" INTEGER)

MySQL daatubeeze giddo "id" daatu bare umisinni-lexxi, qoleno hedote fooliishsho soorranno:

CREATE TABLE "shae1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Wole yaattonni, AUTO_INCREMENT Umikkinni-ledi hedote fooliishshora saaxinera eessi.

Kalaqantino hornyuwa xa'mo

Umi qulfe daati barera goofimarchu umisenni lexxitino hornyo qolannoha SQL hedote fooliishsho ei. Lawishshaho:

SELECT LAST_INSERT_D();

Su'mate SQL92 malaatta horoonsiri

Daatu bue giddo su'mate SQL92 malaattara buuxirate fikiimoota horoonsirate su'muwa calla fajjanno. Baalu wolootu fikiimooti ittisantino. Mittu mittunku su'mi shiimmaadda woy jajjabba fidalenni, woy hundi xuruurinni ( _ )hanafama noosi. Gattino fikiimooti ASCII fidalla, hundixuruura, nna kiirra ikka dandiitanno.

Fayilete-kaimi daatubeezera Katalooge horoonsiri

Kataloogete xaa daatu bue horoonsiranno. Kuni ODBC daatu bue daatubeeze owaataancho ikkitanno yannara horo afirino. ODBC daatu bue dBASE oofaancho ikkiro, tenne buuxote saaxine co'itte aguri.

Please support us!