Caccafoota gaami

Daatu bue ekisipiloorere giddo, Shae shaete aani amadaanchira goshooshatenninna woratenni shae hinkiila dandaatto. Umi qooli aana Shae hinkiili hasaawa doortoro, buuxote saaxine daata xalliCaccafoota gaamihasaawi layinki xullaallo gede fanamanno. Konne hasaawa daatu bare giddo buete shaera gawalote shae giddo amadubba leellishatenna daatu bare badate horoonsira dandaatto.

Buete shae

Buete shae giddo daatu barubba diranno. Gawalote shae giddonni buete shaewiinni daatu bare ledate daatu bare su'mi albiidinni buuxote saaxine doori. Hasaawa daatu bare giddo buete shaera gawalote shae giddo amadubba leellishate, buete shae dirto giddo daatu bare qiphisi, nna aanchite ali woy wori worbicho qiphisi. Gawalote shae giddo baala buete daati barubba ledate, Baalaqiphisi.

Gawalote shae

Gawalote shae giddo dandaantanno daatu barubba diranno. Buete shae dirto giddo doorantinodoorantino daatu barubba calla gawalote shaera ledantanno.

alira

Moves the selected entry up one position in the list.

worora

Moves the selected entry down one position in the list.

baala

Dirtote giddo baala daatu barubba dooranno.

dino

Dirtote giddo baala buuxote saaxinna mucceessanno.

Please support us!