Shae Hinkiili

Shae daatubeeze xullaallo shaete qarqarira goshooshatenni nna woratenni shae hikiila dandaatto. Shae Hinkiili hasaawi shiqanno.

Shaete su'ma

Hinkiilote su'ma badanno. Gamu daatubeezubba sette woy boode fikiimoota amadino su'ma calla adhitanno.

Doorubba

Tiro nna daata

1:1 daatubeeze hinkiilo kalaqanno. Shaete tiro nna wo'mu daati hinkiilamino. Shaete tiro babbaxxino daatu barubbawiinni baxxitino barete akatta ledde shaete gano nna suudishsha amaddino. Barete umma daata shiqishshanno.

Tiro

Wole daata ikkikkinni shaete tiro calla hinkiilanno.

Shaete illachi gede

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

Daata maxxagisi

Hinkiilama noosiha shaete daata noo shaera maxxagisanno.

Shaete tiro soro nookkiha mittu danho ikkinohura daatu hinkiilama dandaanno. Gawalote giddo daatu bare buete shae daatu barenni roore wole suudishsha amadduro daatu hinkiilama didandaanno.

Daatu bare su'muwa Shae Hinkiili hasaawi giddo Caccafoota loosaansi qooli aana fiixoonsi.

Daatu xallamannokkiha ikkiro, Caccafote Masha hasaawi daatu hinkiilamannokki barubbate dirto la"atto. Konne hasaawa OK buuxirittoro, dirtote giddo leellinokki daati callu xallamanno.

Qaagishshu Bido

Daatu xallama yannara buete shaenni roore gawalote shae bare shiimiidi bare hojja afidhuro, buete daati barubba uminsanni gawalote shae giddo barete hojja ledo fiixoontanno.


Umi qulfe kalaqi

Umi qulfe daatu bare umisenni kalaqantanno nna hornyuwatenni wo'mitanno. Baala woyite tenne bare horoonsira noohe, korkaatuno umi qulfe duucha wote shae muccisate leella noose.

Su'ma

Umi qulfe kalaqammera su'ma badanno. Kuni su'mi doorshunniho.

Aananno qoola

Please support us!