Fiixoomubba

Lame shaubba meereero fiixooma tirate nna muccisate fajjannohe.

Tene hajajo injeesate...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Qaagishshu Bido

Haaroonsate nna hunate doorshubba daatubeeze kaa'lonni irkisanturo calla gattanno.


Shaubba

Haaroo fiixooma kalaqittoro, hasaawaho sammote midaadi giddo mitte mittente xaadi-saaxinnawiinni mitte shae doora dandaatto.

Kuri Fiixoomubba hasaawa fantoro heraancho fixooma fiixoomu xullaallo giddo amadisiishshu xuruurra lameegge qiphisi, aantete fiixoomu giddo noo shaubba soorrama didandiitanno.

Qulfe barubba

Fiixoomaho Qulfe barubba tiranno.

Shaubbate su'muwa xaadu kalaqami darga caccafootu su'muwa gede doorantino. Bare qiphisittoro, shaetewiinni bare doorateworbichu ilkuwa horoonsira dandaatto. Mittu mittunku fiixoomi haawiittimmate giddo borreessamino.

Doorubba haaroonsi

Hanafote qulfe soorrubba heedhanno yannara heleelle adhitanno doorubba kowiicho doora dandaatto.

Qaafo dino

Umi qulfe woloota gobayiidi qulfe barubba goddaassannokki gede kalaqantanno soorro badanno.

Haaroo'mino shalaqaancho

Fiixoontino umi qulfehornyo soorranturo baala gobayiidi qulfe barubba haaroonsanno (Shalaqaancho yanneessa).

Ona qineessi

Fiixoontino umi qulfe soorrantuha ikkiro, baala gobayiidi qulfe barubbara "IS NULL" hornyo qineessate tenne dooro horoonsiri. IS NULL yaa bare fanote yaate.

Gade qineessi

Fiixoontino umi qulfe soorrantuha ikkiro, baala gobayiidi qulfe barubbara gade qineessate konne dooro horoonsiri. Fiixoontino shae kalaqate yannara, gobayiidi qulfe bareti gadete hornyo gadete akatta gaamatto wote tirama noose.

Doorubba huni

Umi qulfe bare ba'u yannara heleelantino doorubba kowiicho doora dandaatto.

Qaafo dino

Umi qulfe woloota gobayiidi qulfe barubba heleelle nookki huna badanno.

Shalaqaancho huni

Fiixoontino umi qulfe bare huntoroba"a nooseta baala gobayiidi qulfe barubba badanno.

Qorophishu Bido

Umi qulfe bare Shalaqaancho huni dooronni hunatto yannara, Wolootu shaubbanni tenne qulfe uminsa baara widi qulfe gede afidhinori baala maareekubba ledo ba'anno. Tenne dooro lowo qorophonni horoonsiri; daatubeezera jawiidi kifile huna dandaanno.


Ona qineessi

Fiixoontino umi qulfe huntoro, "IS NULL" hornyo baala gobayiidi qulfe barubbara gaamama noose.

Gade Qineessi

Fiixoontino umi qulfe huntoro, qineessi hornyo baala gobayiidi qulfe barubbara qineessa noose.

Please support us!