Fiixoomubba

Tini hajajo Fiixoomu Akati xullaallo fantanno, kunino babbaxxitino daatubeezubba mereero noo fiixooma tirate fajjannohe.

Kowiichoxaa daatubeeze gutu daati barubbawiinni shaubba mitteenni xaadisate dandaatto. Fiixooma kalaqate Haaroo Fiixoomme bido qiphisi, woy shota doogonni ajotenni goshooshi-nna-wori.

Tene hajajo injeesate...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Qaagishshu Bido

Kuni assiishshi fiixoommmete daatubeezenni loosittoro calla shiqannohe.


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

Shae surki

Qaagishshu Bido

Tini Fiixoomu Akati xullaallo fananturo,Shaete Akati gari giddo nafa doorantino shaubba soorrama didandiitanno. Kuni fiixoomubba kalaqanta geeshsha shaubba soorrama dadiitannokkita xawisanno.


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

Shae harisi nna shaete bikka soorri

Shaubba doorshikki garinni marbikka nna qineessa dandaatto. Shaubba harisate, aliidi qacce hasirootto dargira goshooshi. Leellitino shaete ofolla ajote wirrisinni hasirootto bikka iillate shaete qacce woy meereero goshooshi.

Primary key and foreign keys

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

Umi qulfera doorantinori baala daatu barubba shaete xullaallo giddo shiima qulfe malaatinni badama noonsa.

Fiixoomubba tiri

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

Doorshunni, qolteno fiixoomaho sammote qarqari giddo Haaroo Fiixoomu bido qiphisi nna Relations hasaawi giddo lame shaubba mereero noo fiixooma tiri.

New Relation Icon

Haaro Xaado

Qorophishu Bido

If you use LibreOffice as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


Amadisiishshu xuruura lameegge qiphisatenni, fiixoomaho boode akatubba gaama dandaatto. Kuni Fiixoomubbate hasaawi fanamino.

Please support us!