Gaamote Miilla Kaa'laancho: Doorote Gaamo kalaqi

Somaasiincho doorote gaamora badanno.

Tene hajajo injeesate...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Last page of wizards.


Doorokki gaamora hiitti kulaancho borro aamantino?

Doorote saaxinera somaasincho badanno. Suudu giddo leellitino gaamote saaxine somaasincho la"atto. Kowiicho eootto borroSomaasincho gaamote saaxine akatira soqqantanno.

Please support us!