HTML Gobbara soyi - qoola 6

Attamote kuulla tiranno.

Borrote suudisamme misiletewiinni woy malaattatewiinni afantino. Umu qoola kalaqi buuxote saaxine mallatisa hoogittoro woy umi-loosaancho woy WebCast gobbara soyi kuni qooli kubbanno.

Tene hajajo injeesate...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 6 of the wizard.


Kuulu soorraancho doori

Borrotenna bisisera kuulu sooraanchonna kuula gumulanno.

Bortajetewiinni kuulu soorraancho loosiisanno

Muli bortaje giddo horoonsi'noonni akattawiinni kuulla gumulanno.

Soroowaanchu kuulla horoonsiri

Illachishaanchunniha Weebete soroowaachi gadete kuulla horoonsiranno.

Rosamino kuulu soorraancho horoonsiri

Shiqino uduunnira umikki kuullatiratto gede fajjannohe.

Borro

Kuula malaattate borrote kuula doorate hasirootto darga hasaawa fananno.

Qooli xaadisaancho

Kuula malaattate qooli xaadisaanchu kuula doorate hasirootto darga hasaawa fananno.

Baqqado xaadisaancho

Kuula malaattate baqqadu xaadisaanchi kuula doorate hasirootto darga hasaawa fananno.

Towatamino xaadisaancho

Kuula malaattate towatamino xaadisaanchi kuula doorate hasirootto darga hasaawa fananno.

Badhiido

Kuula malaattate Badhiidi kuula doorate hasirootto darga hasaawa fananno.

Please support us!