HTML Gobbara soyi - qoola 3

Giraafichote dana nna gawalote leellishalbi balkiima badanno.

Tene hajajo injeesate...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 3 of the wizard.


Save images as

Misilete suudishsha gumulanno. Qoleno gobbara sowaate cifamme hornyo tira dandaatto.

PNG - hadhanno netorke giraaficho suude

Fayiilla PNG fayilla gede gobbara hadhino. PNG fayilla daatu ba"a nookkiha cifantino, nna 256 kuulla aleenni amada dandiitanno.

GIF - Giraafichote giddo soorramme suude

Fayiilla GIF fayilla gede gobbara hadhino. GIF fayilla daatu ba"a nookkiha cifantino, nna jawunni 256 kuulla afidhino .

JPG - Cifama fayiile suude

Fayiilla JPEG fayilla gede gobbara hadhino. JPEG fayillataaltanno cifammenna 256 kuulla aleenni amada dandaanno.

Isilanchimma

JPEG giraafichoha cifammete korkaata badanno. A 100% hornyo hala'ladu daati hakka geeshshiraroore isilanchimma uyitanno. Kuni 25% korkaati shiimiidi fayiilla woriidi misilete isilanchimma ledo leellishanno.

Moniiterete balkimma

Gawalote leellishialbira balkimma tiranno. Doorantino balkimmara irkiratenni, misile ajjino bikkanni leellitanno. Ajishsha orjinaale bikkanni 80% feshsha bada dandaatto.

Shiima balkimma (640x480 pikseelubba)

Fayilete bikki shiima ikkanno gede, shiqishshuwa batinye silaaduwa afidhuro nafa woriidi balkimma doori.

Mereerima balkimma (800x600 pikseelubba)

Mereerima bikkamme shiqishshira mereerima balkimma doori.

Jawiidi balkimma(1024x768 pikseelubba)

Jawiidi isilanchimma silaade leelishshira jawiidi balkimma doori.

Gobbara soyi

Silaade lupheessate yannara gobbara soqqantino huuro

Silaadete reekkuwa gobba soqqammera heleellete gede tirantino huurote fayiilla badanno.

Please support us!