HTML Gobbara soyi - qoola 2

Attamote dana gumulanno.

Xiyyubba ledate, umo kalaqate, woy shiqishshu qaagishshubba leellishate hasirittoro bada dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Attamote dana

Eino gobbara soyira xintu qineesso tiranno.

Margeessu HTML suudishsha

Gobbara sonkoonni qoollanni qoollate margeessu HTML kalaqanno.

Margeessu HTML xiyyubbatenni

Margeessu HTML xiyyubbatenni kalaqanno. Gobbara sonkoonni qooli qara xiyyo giddo ofolla noosi, nna gurayiidi xiyyoamadubbate shae qoolu xaadiisaano giddo leellitanno.

Umu qoola kalaqi

bortajekkira Umu qoola kalaqanno.

Qoleno qaagishshubbakki leellase badanno.

Umi-loosaancho

Gadete HTML shiqishsha suuqete gobbara soyi gede kalaqanno, Gumulantino yanna gedensaanni umi-loosaanchinni taaltino siliide kalaqanno.

Bortajete giddo leellinshoonni garinni

Siliidete reekko shiqqishshu giddo qineessoote mitte mittente siliide aana irkidhanno. If you set a Angate qooli reekko qineessittoro, HTML shiqishshi qulfe bordekki aana ayee qulfe xiiwatenni haaroo qoola egensiisanno.

Umi-loosaancho

Qoolu reekkoumi-loosaanchinnigumulantino yanna gedensaanni jeeffanno nna shiqishshu amado aana di"irkiranno.

Siliidete illachi yanna

Mitte mittente siliidera yannate geeshsha tiranno.

Jeefo afirinokkiha

Umi-loosaanchinni jeefote siliide leellituhu gedensaanni HTML shiqishsha wirro qole hanafanno.

WebCast

WebCast giddo gobbara soyi, umi loosaanchi borro Perl or ASP irkonni kalaqantinno. Kuni coyirannoha (lawishshaho, coyiraanchu telephonete songo giddo Interneetete aana siliidete leelisho horoonsiratenni) macciishaanchusiliiduwa soorrate weebe soroowaano giddo. Rooritino mashshalaqqe WebCast aana gedenoonnitenne kifilera hasi.

Baqqadu Soroowaanchi Qoolla (ASP)

ASP doorsha doortoro, WebCast gobbara soyi ASP qoola kalaqanno. Qaagi HTML shiqishshiweebete soroowaanchi irkonni calla shiqanno ASP.

Perle

HTML qoollanna peeroolete borruwa kalaqate WebCast gobbara soyi horoonsi.

URL Macciishaanote

URL (Co'itte woy boodunni) shiqishsha la"ate illachisaanchunni easi badanno.

URL shiqishshaho

URL (Co'itte woy boodunni), HTML weebete soroowaanchi aana kalaqamino shiqishshi suuqamasi badanno.

URL peeroolete borrubbara

URL (Co'itte woy boodunni) kalaqantino peeroolete borrubba badanno.

More Information on WebCast Gobbara soyi aana roore mashalaqqe

Konne LibreOfficeWebCast tekinolooje horoonsiratennishiqishubba xiiwate lamu dandaamanno doorshubba gobbara soqqamate: Baqqado soroowaanchu qoola (ASP) nna peeroole.

Qorophishu Bido

Ayee garinino, WebCast HTTP owaataanchi peeroole woy ASPborrote gede hasiranno. Ikkinohura, gobbara soyaate doorsha HTTP owaataanchi aana irkiratenni horoonsiri.


ASP giddo WebCast

Gobbara sowa

Lamu babbaxxino HTML gobbara soyubba mitte furchorahoroonsidhooti.

ASP WebCast horoonsiri

WebCast gobbara soqqantino fayile HTTP owaataanchiwiinni rakke hasantinota horoonsira dandaatto.

Lawishsha:

Komipiyuterekki aana Mikiro sofitete Interneete owaataancho bayisiisootto yine hendo. "c:\Inet\wwwroot\presentation" furcho HTML gumu furcho gede IIS qineesso yannara ei. Komipiyuterekki URL aananno garinni hedantino: "http://myserver.com".

Macciishaano shiqishaanchunni doorantino siliide la"a dandaatto URL http://myserver.com/presentation/webcast.asp. Insano tenne URL leellitanno wole siliidubbawa hara didandiitanno, fayilete su'mi afama hoogiro. Ballo HTTP owaataanchi furchote diramme leellishannokki buuxi.

WebCast peeroolete aana

Gobbara soya

WebCast peroole horoonsira

Gobbara sowaate yannara kalaqantino fayiilla xa HTTP owaataanchi dandiitino peeroole giddo qinaawa noose. Kuni umi-loosaanchinni dijeefanno korkaatuno babbaxxitino HTTP owaataano peeroolete irko afidhinohuraati. Harunsate qaafubba aante xabbino. Ballo owaataanchiraangatenni doori woy hakkuri qaafubba owaataanchikkira hiittoonni loossannoro netoorkekki gashhaanchokki xa'mi.

Xa WebCast horoonsirs dandaa noohe.

Lawishsha:

Konni lawishshi giddo, Linux komipiyutere HTTP owaataanchi ledo afiratto. HTTP owaataanchikki URL http://myserver.com nna furchokkihy HTML bortajubba gumi //user/local/http/ furchooti. Peeroolekki borrubba //user/local/http/cgi-bin/ furcho giddo amadantino. Fojo ei.htm gobbara soyi fayile su'mi nna shiqishshu gede.htm URL macciishshaanotegede. URL macciishshaanote borrote saaxine giddo http://myserver.com/presentation/ nna URL peeroolete borruwara http://myserver.com/cgi-bin/.

Mitteegge peeroolete fayiilla bayisiisse gudittoro, shiqishaanchu shiqqishsha aa dandaanno. Macciishshaano konne shiqishsha URL http://myserver.com/presentation/presentation.htm. hundaanni illachisha dandiittanno.

Please support us!