HTML Gobbara soyi

LibreOfficeattamora qineessoota Misili woy LibreOfficeHTML suudishshi giddo bortajete xiiwama gumulanno.

Tene hajajo injeesate...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML Document file type. The dialog opens automatically.


Kaa'laanchoho layinki qooli aana doorottohu kaiminnibabbaxxitino qoolla leellitino.

HTML Gobbara soyi - qoola 1

Umi qooli aana noo akeeka doora woy haaroo kalaqa dandaatto.

HTML Gobbara soyi - qoola 2

Attamote dana gumulanno.

HTML Gobbara soyi - qoola 3

Giraafichote dana nna gawalote leellishalbi balkiima badanno.

HTML Gobbara soyi - qoola 4

Attamote umu qooli aana leella noosi mashalaqqe badanno.

HTML Gobbara soyi - qoola 5

Shiqishshu isilaadubba giddoonni doyishshaho ilku akata tiranno.

HTML Gobbara soyi - qoola 6

Attamote kuulla tiranno.

< Back

Alibaanni loosantino doorshubbara qolanno. Xaa qineessooti suuqante gattino. Konne ilka layinkki muccisate qaafo giddo mitteegge doora dandaatto.

Next >

Xaa qineessoota suuqanno nnaaananno qoolira harisanno. Kuni ilki hasaawaho goofimarchu qoolira jallaaga ikkanno.

Kalaqi

Doorshubbakki garinni haaroo bortaje kalaqannonna bortajubba suuqanno.

Qaagishshu Bido

LibreOffice Xaa Kaa'laanchi qineessoota suuqannonna insano aantanno yannara kaal'aancho fanatto wote gadete gede horoonsiranno.


Please support us!