Suudu kaa'laanchu - Daatu Eo Qineessi

Haaruu suudira daata amadino gara badanno.

Tene hajajo injeesate...

Qiphisi Forme kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.Qiphisi repoorte kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.


Suudu haaroo daata calla eessannoha ikka noosi. Noo daati leella dinosi

Haaroo daata calla eessate kaa'lanno suude kalaqanno.

Baala daata leellishate suude

Noo daata leellishanno nna haarooho eessa dandaanno suude kanaqanno.

Noo daati soorramme difajjanno

Muccisammete daatafajjitooti doori.

Noo daati huna difajjanno

Ba"anno daata fajjitooti doori.

Haaroo daata ledate fajjitooti

Haaroo daata ledamme fajjitooti doori.

Suudu Kaa'laancho - Akatubba loosiisi

Please support us!