Suudu kaa'laancho - Qorqorshuwa Suwisi

Kaa'laanhoho qonni qoolira kalaqamino suudi ofolla doora dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Qiphisi Forme kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.Qiphisi repoorte kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.


Somaasinchu ofolla

Gurara diri

The labels are left-aligned.

Qiniitira diri

The labels are right-aligned.

Qaru suudi suwishsha

Caccafamme - gura somaasinchubba

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Caccafamme - sammote aani somaasinchubba

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Daatu shitte gede

Aligns the database fields in a tabular form.

Bilookkubbate Giddo - Somaasinchubbate Aleenni

Arranges the labels above the corresponding data.

Cinaanchu suudi suwishsha

Caccafamme - Gura somaasinchubba

Daatukaimi barubba cacafote-halaalimma somaasinchubbate ledo barubbate gurara diranno.

Caccafamme - Sammote aani somaasinchubba

Daatukaimi barubba cacafote-halaalimma somaasinchubbate ledo barubbate aleenni diranno.

Daatu Shitte Gede

Daatu kaimi barubba shaete gari suudi giddo diranno.

Bilookkubbate Giddo - Somaasinchubbate Aleenni

Fiixoomino daati aleenni somaasinchuwa suwisanno.

Suudu Kaa'laancho - Daatu eo qineessi

Please support us!