Suudu kaa'laanchu - Cinaancho suude qineessi

Cinaancho suude horoonsira hasirittoro badi nna cinaancho suudi akatta ei. Cinaanchu suudi wolu suudi giddo surkamino suudeeti.

Tene hajajo injeesate...

Qiphisi Forme kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.Qiphisi repoorte kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.


Cinaanchu suude ledi

Cinaancho suude ledate doori.

Noo xaadooshshi kaimi cinaancho suude

Noo fiixoomii kaimi cinaancho suude ledate qiphisi.

Hiikkonne fiixooma ledate hasiratto?

Cinaanchu suudi kaima assirino fiixooma doori.

Barubbate angate doorshi kaimi cinaancho suude

Barubbate angate doorshi kaimi cinaancho suude ledate qiphisi.

Suudu Kaa'laancho - Cinaancho Barubba ledi

Please support us!