Ajendu kaa'laancho

Ajandu qixxaawo kalaqattora kaa'lannohe kaa'laancho hanafanno. Songuwatenna gambooshshuwate hasaawuu umma badate ajanda horoonsira dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Choose File - Wizards - Agenda.


LibreOffice hasattokki qineessate soorra dandaatto ajandubbara akeeku qixxaawo ledo daanno. Kaa'laanchu bortaje kalaqate batinye ofolla nna akatu doorubba aanno. Balaxilachugoofino ajandi hiittonni shiqannoro lawishsha aannohe.

Kaa'laanchu giddo, eubbakki ayee yannarano soorra dandaatto. Qolteno eote qoola woy baala qoolla kubba dandaatto, hiittee doogonni (woy gadetenni) qineessubba heleellete giddo gattanno.

Coyi umi Kaa'laancho - Qoolu Akata

Coyi umira qoolu akata badanno.

Coyi umi kaa'laancho - Xaphooma mashalaqqe

Gamibooshshu barra, yanna, umo, nna ofolla badanno.

Coyi umi Kaa'laancho - umaalluwa ledate

Coyi umi giddo leda hasirootto umaalluwa badanno.

Coyi umi kaa'laanchi - Su'muwa

Coyi umi aana attamama noonsa su'muwa badanno.

Ajandu Kaa'laancho - Ajandu Uduunne

Coyi umi aana attamama noonsa ajandu qixxaawo badanno.

Ajadu Kaa'laanchi - Su'ma nna ofolla

ajandu qixxaawora coyi umonna ofolla doori.

Badhe

Sai qooli aana loosantino doorshubba qolanno. Muli qineessubba heleellete gidd gatisi. Kuni ilki umi qooli gedensaanni calla baqqado ikkanno.

Aante

Kaa'laanchu muli qineessubba suuqanno nna aananno qooliwa haranno. Goofimarchu qoola mitteegge iillittoro, ilku jallaaganno.

Gudi

Doorshubbakki kaiminni, Kaa'laanchu bortajete qixxaawo kalaqanno nna isono haarde disikera suuqanno. Haaroo bortaje loosu qarqari giddo shiqqino qixxaawo aana , fayilete su'ma "UntitledX" (X umi loosaanchi kiiro riqibbanno).

Huni

Qiphisa Huni hasaawa mitte sooro suuqitokkini cufi.

Qaagishshu Bido

LibreOffice kaa'laanchu giddo muli qineessubba doorantino bortaje qixxaawo kaiminni suuqanno. Hakkurino aantanno yannara kaa'laancho baqqisatto wote gadete qineessubba aantanno yannara kaa'laancho baqqisate gede ka'lanno.


Please support us!