Borrote kaa'laancho

Borrote qixaawor kaa'laancho hanafanno. Tenne qixxaawo daddalunna keeru sokkara horoonsira dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Choose File - Wizards - Letter.


LibreOffice Keerunna daddalu sokkara akeeku qixxaaawubba ledo daanno, kaa'laanchu irkonni umikki hasattonni woyeessa dandaatto. Kaa'laanchu deerru deerrunni bortajete qixaawo masaganno nna batinye ofollate nna akeeku doorubba shiqishanno. Balaxilachu doorootto qineessooti kaiminni gooffino borro hiittoonni shiqqannoro lawishsha aannohe.

Kaa'laanchu giddo, eubbakki nna doorubbakki ayee yannarano soorra dandaatto. Qolteno eote qoola woy wo'ma baala kaa'laanchu qoolla kubba dandaatto, hiittee doogonni (woy gadetenni) qineessubba heleellete giddo gattanno.

Borrote Kaa'laancho - Qoolu Akata

Specifies whether you want to create a personal or a business letter. The available options on the following pages vary depending on your choice.

Qaagishshu Bido

Daddalu borro kalaqittoro, bortajekkira ledate addi addi miilla, duucha yannara umu borrubbara hasiissannokkire lawishshaho hajate xuruura doora dandaatto. Umu borro dooro doorittoro, daddalu borrora baxxitino miilla amaddino borrubba kaa'laanchu hasaawi giddo diheedhanno.


Fidalete Kaa'laancho - Fidaleteumi ofolla

Allows you to specify the elements that are already imprinted on your letterhead paper. Those elements are not printed, and the space they occupy is left blank by the printer.

Borrote Kaa'laancho - Attamamino uduunne

Defines the items to be included in the letter template.

Borrote Kaa'laanchiwa - Soyinnohunna Adhannohu

Specifies the sender and recipient information.

Borrote kaa'laancho - Lekkaallo

Specifies the information to include in the footer space.

Borrote Kaa'laancho - Su'ma nna ofolla

Specifies where and under which name you want to save the document and template.

Badhiido

Alibiidi qaafora dooroottoha la"attora fajjannohe. xaa qineessubba suuqantanno.

Aante

xaa qineessubba nna aananno qoolira suuqanno.

Gudi

Doorshubbakki garinni, Kaa'laanchu haaroo bortajete qixxaawo kalaqanno nna isono harde disikera suuqanno. LibreOffice noo qixxaawubba kaiminni haaroo bortajubba kalaqanno "umiweelo X" su'ma (X aantaano kiiro riqiwaanno) nna iseno loosu qarqarira leellishanno.

Qaagishshu Bido

LibreOffice kaa'laanchu giddo muli qineessubba doorantino bortaje qixxaawo kaiminni suuqanno. Hakkurino aantanno yannara kaa'laancho baqqisatto wote gadete qineessubba aantanno yannara kaa'laancho baqqisate gede ka'lanno.


Please support us!