Kaa'laano

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

Tene hajajo injeesate...

Choose File - Wizards.


Borro

Borrote qixaawor kaa'laancho hanafanno.

Fakise

Faakisubbate kaa'laancho fananno. Kaa'laanchu faakisete bortajubbata bortajete qixxaawubba kalaqattora kaa'la dandaannohe. Fakisete oofaanchi soofitiweere shiqquro, aantete faakisete bortajubba attamaanchoho woy fakisete maashiinere attami.

Ajanda

Ajandu qixxaawo kalaqattora kaa'lannohe kaa'laancho hanafanno.

Bortajete soorraanchi qoola 1

LibreOfficehoroonsiratenni bortajubba OpenDocument XML suudishshira hinkiilanno nna soorranno.

Euro sooraancho

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Teessote Daati bue

Kuni kaa'laanchi shiqqino teesso maxaafa LibreOfficegiddo daatu bue gede borreessanno.

Please support us!