UmikkinniTaashshi baqisamino

UmikkinniTaashshi riqiwo loosiisino. Xa coyi fooliishsho jawa fidalenni hanaffino

UmikkinniTaashshi riqiwo loosiisino, xa coyi fooliishsho jawa fidalenni hanaffino.

Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!