LibreOffice Kaa'lote Hullo

Qorophishu Bido

Softweerete baala laalchubbara kaa'lote amuraatiboode bue fayilla aana irkiranno. Kaa'lote giddo xawinsoonniri boodu assiishshubba konni baxxino tuqishshi giddo ledama didandaanno. Konni tuqishira bandoonni gama akatta tenne Kaa'lo giddodixabbino.


The Help window shows the currently selected Help page.

The Toolbar contains important functions for controlling the Help system:

Bido

Hides and shows the navigation pane.

Bido

Moves back to the previous page.

Bido

Moves forward to the next page.

Bido

Moves to the first page of the current Help topic.

Bido

Prints the current page.

Bido

Adds this page to your bookmarks.

Hasi bido

Opens the Find on this page dialog.

Qolteno kuri hajajubba kaa'lote bortajera eigaru mayino giddoafama dandiitanno.

Kaa'lote qoola

You can copy from the Help Viewer to the clipboard on your operating system with standard copy commands. For example:

 1. Kaa'lote qooli aana, hinkiilate hasiratto borro doori.

 2. Press +C.

Xaaha kaa'lote qoola hasate:

 1. Konni qooli aana hasi bido kisi.

  Konni qooli aana hasi hasaawi fanamanno.

  Qaagishshu Bido

  You can also click in the Help page and press +F.


 2. Hasi saaxine giddo, hasate hasiratto borro ei.

 3. Horoonsirate hasirattoha hasi doorubba doori.

 4. Hasikisi.

  Qoolu aana aantanno ikkito hasate, wirro hasi kisi.

Doyishshu Heleqqo

Kaa'lote hullora doyishshu heleqo giggishshu qoolla Amadubba, Mashalaqisaancho, Hasi nna Maxaafimalaattaamaddino.

Sammote aana leellitanno dirtote saaxine wole LibreOffice Kaa'lote mojule doorate dandaatto. Mashalaqqisaanchu nna Hasi giggishshi qoolla doorantino LibreOffice mojulera daata amaddino.

Amadubba

Baala mojullara qara umma mashalaqisaancho leellishanno.

Mashalaqisaancho

Xa doorantino LibreOffice mojuleha mashalaqisaanchu qulfeqaalla dirto leellishanno.

Hasi

Wo'ma-borro haso harisattora fajjannohe. HasoXa doorantino eote kaa'lo amadubba LibreOffice mojule amaddino.

Maxaafimalaatta

Horoonsiraanchunni-tirantino maxaafimalaatta amadino. Maxaafimalaatta muccisa woy huna dandaatto, woy aantino qooliwa harate insa kisi.


Please support us!