Umiloosaasincho meemiisso

Maareekkuwa meemiissanno, xaa yaannanni dooramino daati amado kaima asseeti.

Icon AutoFilter

Umiloosaasincho meemiisso

Amadosi meemiissate hasi'ratto bare aana wirsaancho worte nna hakkunni gedensaanni umisi loosaanchi bido kisi. Ku'uri maareekkuwi amadonsanni doorantino baruwi ledo mitte ikkitanno bare su'mi calla leellanno.

Lawishshaho, Newyorketenni baalanta kaa'lamaano leellishate, "New york" su'ma amaddino bare eo kisi. Umieemiisaanchi hakkunni gedensaanni baalanta Newyorkete kaa'laamaano daatibeezewiinni meemmiissanno.

You can remove the current AutoFilter with the Reset Filter/Sorting icon or with Data - Filter - Reset Filter.

Fakkana bare su'miwanni mitteenni meemiissate Gadete Meemiisso bido kisi. Gadte meemiisso hasaawo leeltanno, leeltannohuno fakkana meemiisso wonshiworo xaadisa dandaattowi giddooti.

Please support us!