Exploorere Fani/Honi

Daatu bue ekispiloorere illacha fani nna cufira soorranno. TiniFani/Cufi ekiisploorereLeeltanno bido Shaete Daati gaxaati.

Bido

Fani/cufi ekispiloorere

Daatu beeze baalaillacha

Daatu bue ekisploorere giddo borreessantinoti daatu bu'a xa'muwansanna shauwansa ledo $[beerosu'mi] giddo la"atto.

Xaadooshshe kalaqate -mitte shae woy xa'mo doortaa heedheennanni daatu bu"uwi xaadi kalaqamanno.Mitteege xaadu fa'namiro,daatu bue su'mi,xa'mote woy shaete eo,nna xa'mote su'mi woy doorantino shae kee'madu daninni leeltanno.

Please support us!