Xaadi Saaxine / Dirtote Saxine kaa'lamaancho: Shaete Doodho

Leella dandiitanno daatabeeze sha'a mereerinni amadose dirto eo gede leellate hasisanno shae badanno.

Tene hajajo injeesate...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.


Dirtote saaxinnara, xaa forme shae ledo xaadda dandiitanno sha'a kulantinote. Xaadisaancho shae xaa forme ledo ajaa ajiro mitte bare heedhasera hasiissanno.

Xaadisaaxinnate, formete shaenna daata leellishate giddose amaddino xaadisaaxine shae mereero xaadu hee'ransara hasiisanno.

Shae

Shaete bare giddo, amadosi qorqorshu barenni leella hasiissannoseta daatu bare doorri.

Kawiicho worantino shaeQorqorshi akattagiddo SQL assaawe fooliishshomittu miili gede ikkite amadote dirto baregarinni leeltanno.

Please support us!